Výroční zprávy

 

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2023

 

 

Vážení přátelé,

      předkládáme Vám za výkonný výbor výroční zprávu za rok 2023

naším hlavním úkolem v roce 2023 bylo dokončení opravy zvoničky v Konrádově, která se díky obstrukcím krajského úřadu, sháněním nových řemeslníků a vlivu počasí protáhla až do července. Byli jsme nuceni dvakrát požádat Nadaci Občanského fóra o odložení termínu plnění podmínek grantu. Oběma našim žádostem bylo kladně vyhověno. 18.července  jsme opravenou zvoničku znovu osadili na místo a zavěsili zrestaurovaný zvon. Oprava kulturní památky, která je významnou součástí vesnického mobiliáře byla kladně hodnocena jak státní památkovou péčí, tak odborem památkové péče při Městském úřadu v České Lípě. 

V květnu jsme byli upozorněni na poškozenou kamennou stélu na cestě mezi Korci a Ždírcem. Někdo stélu povalil. Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku na její opravu a ve věci jsme informovali starostku města Dubá, Ing. Žalovičovou. V její odpovědi nám bylo sděleno, že pozemek patří Českým lesům a že starostka bude s nimi iniciovat jednání. Bohužel se v této věci nic neudálo. Pokusíme se letos opět jednání obnovit. 

V průběhu roku jsme se snažili získat finanční prostředky na opravu další kulturní památky - kapličky sv. Jana Nepomuckého v Konrádově. Podařilo se nám získat dary od Správy Augustiánských lesů a obce Blatce. Vzhledem k tomu, že oprava je finančně náročná, podali jsme také žádost o udělení grantu k nadaci Občanského fóra. Prošli jsme veškerým administrativním povolovacím procesem, který vyžadoval i ohlášení stavby na stavebním úřadě v Dubé, kde jsme nakonec museli zaplatit i správní poplatek za udržovací práce ve  výši 1.000 Kč. Byrokratická činnost při opravě památek je někdy opravdu vyčerpávající. Kapličku máme velmi dobře zdokumentovanou (fotografie až do roku 1930). Přesto, že byla stavba vyhlášena kulturní památkou již v roce 1958, asi by zde již nestála nebýt místních chalupářů, kteří ji na rozdíl od státu považovali za součást obce a kulturního dědictví. I když nebyli odborníky na restaurování podařilo se jim památku zachránit až do dnešních časů a to bez přispění státu, který stejně jako na zvoničku, taktéž kulturní památku, nepřispěl nikdy ani korunou. Oprava kapličky by měla proběhnout v roce 2024 opět bez účasti státu, když pomineme přispění obecního úřadu a poplatek, který jsme byli nuceni zaplatit, abychom opravu mohli realizovat. 

V roce 2023 byly o našem spolku uveřejněny - článek v časopise Venkov a styl (březen) a naši členové vystoupili v medailonku spolku v regionálním zpravodajství České televize (červen). 

Na začátku prosince proběhlo tradiční setkání všech členů spolku, kde jsme přijali nového člena a tak spolek má k dnešnímu dni 20 členů. 23.12. kostel Bořejov - Betlémské světlo ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čech a farností Bělá pod Bezdězem. 

Koncem roku jsme vydali novoročenky s motivem zvoničky v obci Konrádov. Za grafické zpracování patří dík našemu členovi panu A.K 

Za výbor děkuji všem členům, kteří se podíleli na realizaci našich akcí a zdárném chodu spolku. Poděkování patří také všem dárcům, kteří přispěli na činnost spolku. Vděčíme všem rodinným příslušníkům našich členů za  podporu.

Za výkonný výbor zpracoval 

Josef Paclt 

předseda

 

V Konrádově 20.03.2024    

 

 

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

 

výroční zpráva za rok 2022

Vážení přátelé,

      dovolte výkonnému výboru, aby Vám předložil výroční zprávu za rok 2022

Počátkem loňského roku jsme dokončili kříž na návsi v obci Olešno, který jsme opravili ve spolupráci s městem Mšeno, jež nám poskytlo finanční plnění z fondu oprav ve výši 50% z celkové částky. Na zbylou polovinu se z části složili drobní dárci a zbytek zaplatil ze svých zdrojů spolek. Dokončení prací spočívalo v osazení zrestaurovaného svatého obrázku do nového akátového rámu s plexisklem s ochranou proti UV záření. Vyvrcholením celé akce bylo požehnání opraveného křížku za účasti starosty města Mšena, mšenského faráře, členů spolku a veřejnosti.

Dalším projektem spolku byla oprava zvoničky (tzv. vidláku), která byla již ve značně špatném stavu. V roce 2021 jsme uspěli s žádostí o grant u Nadace Občanského fóra.  Záměr na restaurování vypracovaný držitelem licence Ministerstva kultury panem M.J. byl všemi orgány památkové péče schválen, a tak jsme mohli přistoupit k realizaci. Začátkem května jsme zvoničku demontovali a odvezli do dílny restaurátora. Vše bylo připraveno na řádné dokončení v termínu předepsaném uděleným grantem. Bohužel na konci června nadřízený orgán krajské památkové péče rozporoval rozhodnutí nižších instancí, a tak jsme práce pozastavili a vyčkali nového rozhodnutí. To nakonec  potvrdilo původní vyjádření. Bohužel měsíční zdržení nás připravilo o domluveného klempíře a hledání nového nebylo snadné. Museli jsme požádat Nadaci OF o prodloužení termínu do poloviny roku následujícího, protože počasí nám neumožňovalo zvoničku vrátit na původní místo. Celou akci tak uzavřeme do 30.června letošního roku.

18.září 2022 se v kostele v Bořejově konal ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čechtradiční benefiční koncert  Komorního orchestru Dvořákova kraje z Kralup nad Vltavou..

Koncem září členové spolku opravili zídku pomníčku padlých v obci Blatce, která byla v roce 2019 poničena po vyvrácení vzrostlého smrku během řádění vichřice Eberhard v roce 2019. V říjnu byly do zídky navařeny zpět držáky oplocení a navráceny plotové dílce. Vše proběhlo za finančního přispění jednotlivých členů a  spolku. 

30. září proběhla také řádná valná hromada členů spolku, která si zvolila vedení na dalších pět let. Ve volbách byl zvolen předseda, místopředseda a tajemník.

Na začátku prosince proběhlo tradiční setkání všech členů spolku, které se neslo v duchu oslavy dvacátého výročí od založení spolku. Spolek vydal pro všechny členy upomínkové plaketky.

23.12. se v kostele na Bořejově konala další tradiční, a velmi oblíbená,  akce. Rozdávání Betlémského světla ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čech a farností Bělá pod Bezdězem.

Koncem roku jsme vydali novoročenky s motivem křížku v obci Olešno. Za grafické zpracování patří dík našemu členovi panu A.K.

Za výbor děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci našich akcí a zdárném chodu spolku. Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli našemu spolku na naši činnost. Také děkujeme všem členům rodin našich členů za jejich podporu.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 04.03.2023    

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

 

 

výroční zpráva za rok 2021

 

 

Vážení přátelé,

 

 

      dovolte mi předložit výroční zprávu za rok 2021 zpracovanou výkonným výborem spolku.

 

 

V roce 2021 jsme pracovali zejména na projektu obnovy kříže u Sudoměře  s datací 1903, na který jsme získali příspěvek z grantu Nadace Občanského fóra. Zbylou část finančních prostředků poskytla obec Sudoměř, osoba starosty Sudoměře a náš spolek. Práce na křížku byly zahájeny v květnu výrobou nové hlavy a dokončeny byly až adjustací kříže na počátku prosince. Veškeré práce včetně opravy darovaného kříže provedl kamenosochař pan Miroslav Kroupa. Na podkladu pro schodnice a základ kříže se podíleli občané obce Sudoměř. Požehnání křížku plánujeme na 21.05.22 ve 14.00, kdy uplyne 119 let od odhalení křížku.

 

Dalším projektem spolku byla obnova božích muk na návsi v Olešně. Požádali jsme o příspěvek na tuto opravu v rámci revitalizačního fondu město Mšeno, které nám poskytlo částku do výše 50% celkových nákladů. Další finanční prostředky jsme se pokusili získat vytvořením stránky na portále Daruj.cz kde jsme se pokoušeli iniciovat drobné dárce pro financování celého projektu. Bohužel doba covidová příliš těmto pokusům nepřála, ale pár drobných dárců náš projekt oslovil, za což děkujeme. Abychom mohli projekt zdárně dokončit museli jsme sáhnout do rezerv spolku a ze značné části projekt dofinancovat. Kamenické práce byly kamenosochařem panem Miroslavem Kroupou zahájeny na křížku v červnu. Restaurování kříže provedl pan David Císařovský a zlacení paní Irena Gosmanová v říjnu. Akademickou malířkou Vendulkou Císařovskou byl také zrestaurován její obrázek a vyroben nový akátový rámeček. Adjustace kříže se uskutečnila  koncem listopadu. Obrázek se vrátí zpět až nám to počasí na jaře 2022 dovolí a pak požádáme památkáře o vyjádření, které je vzhledem k památkové rezervaci nutné pro zdárné dokončení díla. Křížek bude následně požehnán. Termín zatím není stanoven.

 

V červnu jsme podali žádost o grant u Nadace Občanského fóra na opravu zvoničky v obci Konrádov. V listopadu nás nadace informovala o uspění naší žádosti. V rámci opravy jsme také požádali o finanční příspěvek obec Blatce, která naší žádosti vyhověla. Na jaře 2022 bude zvonička demontována a odvezena do restaurátorské dílny pana Michala Jiskry na opravu.

 

V září proběhl v kostele na Bořejově tradiční benefiční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka.

 

Díky uvolnění epidemiologických opatření se nám podařilo v listopadu uskutečnit tradiční setkání členů spolku.

 

  Bohužel některé jiné naše akce zhatil koronavirus. Vzhledem k současnému stavu věříme, že se v roce 2022 vše vrátí do starých kolejí. Na konci roku jsme opět vydali novoročenku, kterou upravil ak.malíř pan Aleš Krejča.

 

Za výbor děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci našich akcí a zdárném chodu spolku. Děkujeme také všem donátorům za příspěvky na naši činnost.  

 

 

 

Za výkonný výbor zpracoval

 

Josef Paclt

 

předseda

 

 

V Konrádově 20.03.2021    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2020

Vážení přátelé,

      předkládám výroční zprávu za rok 2020 zpracovanou výkonným výborem spolku.

V roce 2020 jsme pracovali zejména na projektu obnovy Malcherova kříže na lesní cestě ze Ždírce do Korců. Financování  bylo zabezpečeno z prostředků spolku a grantu Nadace Občanského fóra. Práce na křížku jsme  zahájili v dubnu a dokončili v srpnu. Křížek byl za účasti veřejnosti a členů spolku vysvěcen 04.10.20 panem farářem Mgr. Kamilem Škodou. Děkujeme za spolupráci všem, kteří se podíleli na identifikaci textu na kříži a také pomohli se zemními pracemi. Restaurování kamene provedl pan Miroslav Kroupa. Nový kříž zhotovil pan David Císařovský.

V dubnu došlo k nešťastnému pokusu zvelebit křížek u mlýna Mlčení. Neodborným zásahem pachatel nabílil křížek. Spolek o zásahu nebyl informován a ani nedošlo ke konzultaci o vhodnosti postupu. Strůjce jsme dohledali, upozornili, že tyto zásahy nejsou vhodné a že bez konzultace a souhlasů není možné takovéto práce provádět. Následně jsme požádali restaurátora pana Miroslava Kroupu, aby křížek uvedl do původního stavu. Oprava byla vcelku nákladná a byla zaplacena ze zdrojů spolku. Pachatel přispěl 1/5 celkové částky. Oprava byla z velké části dokončena v závěru září a zbytek prací bude dokončen v roce 2021.

Na duben bylo také naplánováno požehnání opraveného centrálního kříže na hřbitově v Kruhu. Epidemiologická opatření byla proti a tak se žehnání za účasti občanů a členů spolku uskutečnilo až 25.07.21. Kříž požehnal pan farář Mgr. Kamil Škoda.

V červnu jsme podali žádost o grant u Nadace Občanského fóra na opravu křížku u Sudoměře. V listopadu nás nadace informovala o uspění naší žádosti.

V září proběhl v kostele na Bořejově tradiční benefiční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka.

Bohužel některé naše tradiční akce zhatil koronavirus  a tak uvidíme jak bude vše probíhat v příštím roce. Na konci roku jsme opět vydali novoročenku, kterou upravil ak.malíř pan Aleš Krejča.

Za výbor děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci našich akcí a zdárném chodu spolku. Děkujeme také všem donátorům za příspěvky na naši činnost.  

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 14.04.2021    

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

 

 

výroční zpráva za rok 2019

 

 

Vážení přátelé,

 

 

      předkládám výroční zprávu za rok 2019 zpracovanou výkonným výborem spolku.

 

 

V roce 2019 jsme realizovali několik projektů, jak ze zdrojů vlastních,tak  získaných v grantovém řízení. V dubnu jsme dokončovali sochu sv. Jana Nepomuckého na Horní Housce a 2. června ji za účasti představitelů obce, církve i veřejnosti slavnostně požehnali. Socha sv. Jana Nepomuckého byla zbudována ze zdrojů našeho spolku a příspěvku obce Blatce.

 

 

V dubnu jsme také zahájili práce na centrálním kříži hřbitova v Kruhu. Kříž, pocházející dle odborníků z počátku 19.století, byl ve velmi špatném stavu. Díky regionálnímu projektu ČSOB, jehož jsme se zúčastnili, se nám podařilo od drobných dárců shromáždit nejvyšší částku v Libereckém kraji, a tak jsme získali ještě příspěvek od ČSOB. Výsledná suma tak poskytla finanční základ pro opravu. Práce jsme zahájili odborným  sejmutím litinového kříže restaurátorem panem Dr. M.Š.. V květnu byla zahájena také příprava na opravu kamenného dříku kříže restaurátorem panem M.K.  Následně proběhl kontrolní den za účasti památkářů z Liberce a pracovníka památkové péče z České Lípy. Byly dohodnuty základní parametry rekonstrukce a práce mohly pokračovat. Restaurátorské kamenické práce byly dokončeny začátkem listopadu a zrestaurovaný litinový kříž byl osazen začátkem prosince. Požehnání kříže se uskuteční v dubnu 2020.

 

 

Koncem července jsme se domluvili s malířkou paní V.C. na opravě obrazu sv. Václava ve výklenkové kapli u obce Kokořín. Obraz jsme sejmuli a dopravili do dílny na restaurování. Bohužel, povětrnostní vlivy panující v této lokalitě malbu značně poškodily. Restaurátorka a malířka V.C. obraz opravila za použití odolnějších barev, a tak jsme po jejich vyzrání mohli obraz v listopadu opět v plné kráse do kaple vrátit. Oprava byla provedena na náklady spolku.

 

 

V září jsme se podíleli na organizaci benefičního koncertu Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka, který se konal v kostele na Bořejově.

 

 

V prosinci člen našeho spolku pan A.K. graficky zpracoval novoročenku s motivem Krista na kříži v Bořejově a spolek ji nechal vytisknout. Panu A.K také patří poděkování za grafická ztvárnění předloh pro propagační materiály na spolkové akce.

 

 

 Pro rok 2020 máme zajištěny finanční prostředky na opravu tzv. Malcherova kříže, nacházejícího se na cestě ze Ždirce do Korců u odbočky k zaniklé osadě Nechutov. Opět jsme uspěli s žádostí o grant u Nadace Občanského fóra a díky tomuto příspěvku bude zmíněná památka zrestaurována.

 

 

Dík patří všem členům výkonného výboru za jejich činnost, pokladníkovi spolku za pečlivé vedení našeho účetnictví a členům spolku za jejich účast na projektech. Děkuji všem našim sponzorům, bez jejichž pomoci bychom řadu realizací nebyli schopni uskutečnit. Velice děkujeme také všem rodinným příslušníkům, kteří naši činnost podporují.

 

 

 

 

Za výkonný výbor zpracoval

 

Josef Paclt

 

předseda

 

 

V Konrádově 06.03.2020    

 

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2018

Vážení členové spolku,

      za výkonný výbor Vám předkládám výroční zprávu za rok 2018. V závěru zprávy také nastíníme projekty roku 2019.

 V roce 2018 jsme pracovali na několika projektech, jejichž financování se nám do značné míry podařilo kompletně zajistit. Díky Nadaci Občanského fóra jsme mohli opravit kapličku Jana Nepomuckého v obci Korce. Opravu v průběhu června a července provedla firma pana J. Jůzy z Chodoun. V srpnu jsme do kapličky osadili obrázek sv. Jana Nepomuckého, který vytvořila akademická malířka paní Vendulka Císařovská. Kaplička byla za účasti veřejnosti požehnána bořejovským farářem panem Kamilem Škodou dne 26.08.2018.

Opravu centrálního kříže na hřbitově v Bořejově se nám podařilo uskutečnit za přispění obce Ždírec. Opravu podstavce zahájil restaurátor pan M.Kroupa v polovině června a práce dokončil na začátku července. Následně byl v srpnu restaurátorem panem Davidem Císařovským osazen zrestaurovaný litinový kříž, který byl farářem Škodou požehnán za účasti představitelů obce a veřejnosti.

Na základě grantu Libereckého kraje, příspěvku obce Luka a Spolku pro ekologického bydlení z Březovic jsme mohli opravit studánku pod obcí Luka s datací 1901. Oprava byla zahájena firmou pana Jůzy z Chodoun v polovině srpna. Stavba byla dokončena v září. Obec Luka vykácela vzrostlé stromy v okolí studánky. Spolek na brigádě koncem září okolí studánky uklidil a studánce za účasti zástupců obce a veřejnosti dne 04.11.2018 požehnal pan farář Škoda.

Ve spolupráci s naším členem panem A.K. byly dokončeny také dva kříže v blízkosti hranic CHKO. Jedním je kříž na křižovatce cest do Kluku, Vrátna, Skalska a Větrného mlýna Vrátno. Druhý kříž vybudovaný i s posezením vznikl v blízkosti místa nazývaného "na Koňských" kde původně stával.

Na konci října téhož roku se náš spolek podílel na oslavě stého výročí zrodu republiky. Zajistili jsme výrobu pamětní cedulky na kámen u Stromu republiky. Kámen jsme také umístili a cedulku osadili do kamene.

Díky projektu Škoda auto a.s. „Škoda stromky za každé prodané auto v ČR strom" se nám podařilo získat v červenci finanční dar, a ve spolupráci s vlastníky zámku Houska - rodinou Šimonkových - jsme za pomoci darovaných financí obnovili část lipové aleje na tzv. Zámecké cestě, a to výsadbou 40 lip srdčitých. Akce byla dokončena v listopadu.

Již v roce 2017 jsme se rozhodli obnovit sochu sv. Jana Nepomuckého na Horní Housce, a proto jsme také v témže roce zakoupili pískovcové kvádry na stavbu podstavce a zadali výrobu hlavice pro osazení sošky sv. Jana Nepomuckého z dusaného pískovce, kterou také zakoupil náš spolek. V roce 2018 se nám podařilo pro celou akci získat i příspěvek od obce Blatce. V květnu jsme zhotovili na místě výstavby podstavce betonový základ. V průběhu listopadu se kamenický mistr pan M. Kroupa pustil do opracování kvádříků pro stavbu podstavce, a koncem listopadu zbudoval základ pro osazení již vyrobené hlavy. Díky nepřízni počasí bylo nutné práce zastavit, a tak dokončení připadne až na rok 2019.

Za rok 2018 jsme proinvestovali historicky nejvyšší obnos za dobu naší činnosti. Všechny akce jsme řádně uzavřeli a získali potvrzení, že jsme podmínky pro jejich poskytnutí i vyúčtování splnili.   

Náš spolek se v září, již tradičně, podílel na organizaci benefičního koncertu Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka, který se konal v kostele na Bořejově.

Jako obvykle na sklonku roku náš člen, pan Aleš Krejča, graficky zpracoval novoročenku s motivem opravené  barokní kapličky sv.Jana Nepomuckého v Korcích a spolek ji nechal vytisknout. Panu Aleši Krejčovi také patří poděkování za grafická zpracování předloh pro plakátky na naše akce.

A plány na příští období? V roce 2019 máme zajištěno financování akce   „ Oprava centrálního kříže na hřbitově v obci Kruh", rádi bychom také dokončili odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého na Horní Housce. Naší snahou bude rovněž dokončení opravy pomníčku padlých pod vrchem Beškov.

 Děkuji všem členům výkonného výboru za jejich činnost, pokladníkovi spolku za pečlivé vedení našeho účetnictví a členům spolku za jejich účast na projektech. Děkuji všem našim sponzorům, kteří nám umožňují uskutečnit naše akce. Upřímné poděkování také patří všem rodinným příslušníkům, kteří naši činnost podporují.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

 V Konrádově 28.02.2018    

 

 

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska 

výroční zpráva za rok 2017 

 

Vážení přátelé,

předkládám Vám za výkonný výbor výroční zprávu za rok 2017. Na konci  zprávy se také zabýváme plány pro rok 2018.

Přesto, že jsme se snažili navázat na spolupráci s Povodím Ohře s.p., zejména pak návštěvou u nové ředitelky paní Ing. Evy Novotné, nepodařilo se nám získat žádnou další zakázku na čištění říčky Pšovky. Na jednání jsme sice dohodli, že nám budou nabídnuty nějaké kratší dílčí úseky s menší náročností než v minulých obdobích, avšak k jejich zadání nedošlo.

V jarních měsících jsme se soustředili zejména na dokončení dvou hlavních akcí, které byly zahájeny již v roce předešlém a to oprava barokního kříže v obci Týn a oprava barokního kříže v obci Kruh. Poslední kamenické práce v Týně (opravy) byly provedeny v březnu. Na konci dubna náš spolek provedl úpravu okolí kříže, obsypání tělesa kačírkem, ořezání větví a výmladků a celkový úklid okolí. 07. května, pak požehnal kříž pan farář Mgr. Kamil Škoda za účasti představitelů obcí a více než 50 občanů. Kříž byl opraven za přispění nadace Občanského fóra.

V květnu se také dočkal své konečné podoby s kačírkem a buxsusy pomníček padlým v obci Blatce. Poděkování patří rodině Sísových, panu Aleši Krejčovi a paní Janě Šmídové.

V průběhu května jsme také opravili lavičku pro kříž v Kruhu. V červnu jsme provedli úklid okolí kříže a přípravu pro ukotvení lavičky. V červenci jsme vyřezali nálety, výmladky a větve. Kříž jsme obsypali kačírkem, ukotvili lavičku a adjustovali obrázek sv. Máří Magdalény. Oprava kříže proběhla ze sponzorských darů věnovaných našemu spolku. Restaurátorské práce na kameni provedl  pan Miroslav Kroupa, obrázek namalovala paní Vendulka Císařovská a nový kříž vykoval pan David Císařovský. 22. července kříž požehnal pan Mgr. Kamil Škoda za účasti představitelů města Doksy a zhruba 50 občanů.

V září se uskutečnila Valná hromada spolku, která měla za úkol vypořádat se s novými právními předpisy, zvolit vedení spolku, změnit adresu sídla a na základě těchto úkonů nechat spolek řádně registrovat. Spolek splnil veškeré náležitosti a byl následně bez výhrad zapsán do veřejného rejstříku.

Náš spolek se v září podílel na organizaci benefičního koncertu Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka, který se konal v kostele na Bořejově.

V prosinci pan Aleš Krejča graficky zpracoval novoročenku s motivem opraveného barokního kříže v obci Kruh a spolek ji nechal vytisknout. Panu Aleši Krejčovi také patří poděkování  za grafická zpracování předloh pro plakátky na naše akce.

V souvislosti s naší publikační činností musíme opětovně konstatovat, že se nám bohužel stále nedaří realizovat distribuci námi vydaných pohlednic a publikací. 

Pro rok 2018 máme zajištěno financování několika projektů. Uskutečníme opravu studánky pod obcí Luka, na kterou jsme obdrželi částečnou dotaci od Libereckého kraje a dar Spolku pro ekologickou výstavbu. Opravíme kapličku sv. Jana Nepomuckého v obci Korce za pomoci grantu Nadace Občanského fóra. Provedeme výstavbu sloupu a osadíme sochu sv. Jana Nepomuckého na  Horní Housce (na náklady spolku). Opravíme podstavec, zrestaurujeme a osadíme kovový kříž (věnoval spolek) pro hřbitov v obci Bořejov. Obec Ždírec na tuto akci poskytne část nutných finančních prostředků. I v roce 2018 se chceme podílet na tradičních akcích v kostele na Bořejově. 

Osobně  děkuji všem členům výkonného výboru, kteří zajišťují zdárný chod spolku a pokladníkovi spolku za pečlivé vedení našeho účetnictví. 31. ledna uběhlo 15 let od registrace našeho spolku. 

Poděkování směřuji také všem našim rodinným příslušníkům, kteří nás ve spolkové činnost podporují. Významné poděkování patří i našim sponzorům, kteří nezištně poskytují finanční prostředky na naši činnost. 

 

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda 

V Konrádově 28.02.2018    

 

 

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2016

Vážení členové spolku,

    výkonný výbor pro Vás jako každoročně zpracoval výroční zprávu o naší činnosti za rok 2016. V závěru zprávy předkládáme i nástin plánů pro rok 2017.

V lednu, hned na počátku loňského roku, jsem započali s čištěním Pšovky a to na trase od rybníka v Tuboži až po začátek lipové aleje na silnici směr Konrádov. Práce byly hodně náročné, i když se to tak při první obhlídce nejevilo. Díky vynikající účasti členů spolku na většině brigád a za přispění nezištné pomoci rodiny Sadilových, se nám koncem března podařilo zakázku předat ke spokojenosti zadavatele, Povodí Ohře a.s.

Na základě informace občanů z Horní Housky jsme provedli v únoru revizi oplocení Luňákovy kaple. Bylo zjištěno, že po více než deseti letech jsou plaňky i rýgle shnilé, a je nutné je vyměnit. Plůtek jsme celý demontovali, nechali nařezat dubové plaňky i rýgle, vše jsme upravili, natřeli a v dubnu znovu osadili. Při této příležitosti jsme také okolí kaple uklidili, shrabali listí a vyřezali nálety a výmladky. Vše na náklady spolku. Opravu a úklid zajistili manželé Gabrielovi a Pacltovi. 

Z rozebraného plůtku Luňákovi kaple se podařilo některé plaňky zachránit a v únoru jsme je použili na zhotovení plůtku okolo pomníčku padlých v Konrádově. Na tomto pietním místě totiž docházelo k častému parkování našich spoluobčanů, kteří mají sníženou rozlišovací schopnost,  kam vozidlo postavit. Provedeno na náklady spolku.  

V polovině dubna jsme na základě konzultací s představiteli obce Luka a Lesy ČR odstranili náletové smrčky z těla a okolí studánky v Týnském dole. Místo jsme uklidili,vyřezané smrčky a ostružiní  spálili. Práce provedli manželé Gabrielovi a Pacltovi. 

Červen byl ve znamení zahájení prací na naší loňské stěžejní akci, jíž se stala oprava barokního kříže z roku 1809 v obci Týn. Akci se spolku podařilo provést díky grantu nadace Občanského fóra a štědrým dárcům. Odborně byl  sejmut původní kříž a dopraven k restaurátorovi, panu Davidu Císařovskému.  

V červenci jsme pokračovali v opravě pomníčku válečným obětem  v obci Blatce. Na náklady spolku jsme nechali zámečníkem panem Buršou osadit kovový plůtek, který spolek získal z pozemku pana Gardavského na Horní Housce. Výrobu nové mramorové desky a pozinkování plůtku včetně dopravy uhradili členové našeho spolku, manželé Sísovi, pan Aleš Krejča a paní Jana Šmídová. Zednické práce zajistili na své náklady  manželé Sísovi. Osazení zadního dřevěného plotu včetně nátěru zajistili na náklady spolku pánové Gabriel a Paclt. Na jaře 2017 dojde k zahradním úpravám vnitřního prostoru pomníčku. V červenci jsme také osadili informační panel patřící ke kříži ve Střezivojicích s historií památky a jmény dárců, kteří se na opravě finančně podíleli.

V srpnu byly na náklady spolku zahájeny práce na opravě kříže v obci Kruh. Jeden z křížů někdejší křížové cesty se po poslední neodborné opravě ocitl ve velmi špatném stavu. Proto se spolek rozhodl pro jeho generální opravu, včetně výměny nepříliš vzhledného kříže. Kříž na náklady spolku vyrobil pan David Císařovský. O historii a původním vzhledu kříže se, bohužel, nepodařilo dohledat žádné informace. A tak, po konzultaci s představiteli církve bude do jednoho lůžka osazena podobizna Máří Magdaleny (zhotoví ak.malířka Vendulka Císařovská), do druhého pak datace obnovy. Vše malby na plechu. 

V září se náš spolek podílel na organizaci benefičního koncertu Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka.

V listopadu  byla dokončena oprava barokního kříže v obci Týn. Kamenosochařské práce provedl restaurátor pan Miroslav Kroupa, kříž zrestauroval již zmíněný  David Císařovský, pozlacení se ujala restaurátorka Irena Gosmanová,  a obrázek Nejsvětější Trojice vytvořila akademická malířka a restaurátorka Vendulka Císařovská. Vysvěcení za účasti představitelů obce, církve a občanů plánujeme duben nebo květen letošního roku.

Spolek v prosinci vydal, na základě grafického návrhu pana Aleše Krejči, novoročenku s motivem opraveného barokního kříže v obci Týn. Panu Aleši Krejčovi také děkujeme za zhotovení grafických předloh pro plakátky na naše akce. Bohužel se nám nepodařilo realizovat v dostatečné míře distribuci námi vydaných pohlednic a publikací.

Pro rok 2017 máme nachystáno několik akcí. Dokončíme opravu a úpravu okolí kříže v Týně a Kruhu, připravujeme opravu pomníčku padlým pod vrchem Beškov, rádi bychom opravili a vztyčili kovový kříž na Bořejově, který bude darem spolku farnosti. Na Horní Housce hodláme na původní místo umístit sochu sv.Jana Nepomuckého, která bude darem spolku všem návštěvníkům našeho kraje.

I v roce 2017 se chceme podílet na tradičních akcích v kostele na Bořejově.

Na závěr bych rád poděkoval všem členům, kteří se podílejí na zdárném chodu spolku, členům výboru a pokladníkovi spolku za pečlivé vedení našeho účetnictví. Od myšlenky založení uplyne v letošním roce již 15 let, domnívám se,  že naše činnost je stále potřebná, užitečná a uspokojující.

Děkuji také všem našim rodinným příslušníkům, kteří nás ve spolkové činnost podporují. V neposlední řadě patří dík i našim sponzorům, kteří nezištně poskytují finanční prostředky na naši činnost.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 16.02.2017    

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2015

Vážení přátelé,

    za výkonný výbor Vám předkládáme výroční zprávu s přehledem naší činnosti za rok 2015. Ve zprávě také zmiňujeme naše plány na rok 2016.

   Přesto, že jsme aktivně komunikovali s Povodím Ohře a.s., nepodařilo se nám v letošním roce uzavřít smlouvu na čištění toku. Naši činnost jsme vzhledem k teplé zimě zahájili již v březnu, kdy jsme provedli zasklení oken a opravení chybějících vitráží plexisklem v kostele na Bořejově (práce provedli s pomocí paní Ireny Gosmanové, pánové A.Krejča a J.Paclt). V dubnu jsme činnost zahájili pomocí při obecní brigádě na úpravě prostranství okolo kříže na Horní Housce u parkoviště, částečnou opravou plůtku u Luňákovi kaple, opravou oplechování a krytiny na střeše po pádu větve. Do tisku jsme dali soubor 12 pohlednic kde je výběr námi zrekonstruovaných objektů. Tato publikace byla dozvukem oslav desátého výročí od založení spolku (grafickou úpravu provedl pan A.Krejča).Osadili jsme lavičku a zabetonovali ocelové držáky pro dřevěnou kapličku na Brusném, kterou jsme opravili díky získanému grantu z nadace Via. Osazení lavičky a držáků provedli pánové S.Gabriel a J.Paclt. Restaurování  kapličky provedl náš člen pan Michal Jiskra. Kaplička byla znovu vysvěcena 31.05.2015 biskupem litoměřickým, mons. Janem Baxantem za účasti veřejnosti a představitelů obce. V průběhu května jsme také připravovali opravu kříže ve Střezivojicích zadáním opravy litinového kříže, odbornému restaurátorovi panu Dr. Martinu Šerákovi. Okolo kříže na Horní Housce jsme zbudovali oplocení. Zahájili jsme také opravu pomníčku padlým na Blatcích. V červnu a červenci jsme pracovali na opětovném vztyčení dřevěného kříže u hřbitovní zdi kostela na Bořejově. Firma Kondor s.r.o. dodala materiál na výrobu siluety Krista podle předlohy, kterou nám obkreslila z původního torza plechu paní Turková z fary na Bořejově. Firma Kondor Krista vyřízla z jednoho kusu plechu a provedla pozinkování. Ocelovou stojku a přípravu provedli pánove S.Gabriel a J.Paclt. Malbu Krista na plech ztvárnila ak. malířka  Vendulka Císařovská. Kříž vyrobil pan Michal Jiskra. Adjustaci, podkladové barvy a ozdobné hřeby zhotovil ak. sochař Petr Císařovský. Kříž vysvětil 25.07.2015 bořejovský farář pan Kamil Škoda. V září byl dokončen náš největší projekt opravy kříže z roku 1882 v obci Střezivojice. Restaurátorské práce kamenické, provedl pan Miroslav Kroupa, restaurování kříže pan Dr. Martin Šerák, zlacení paní Irena Gosmanová, obrázek sv.Prokopa, jemuž byl kříž zasvěcen, na plech namalovala ak.malířka Vendulka Císařovská. Kříž vysvětil farář z Horní Vidimi pan Anselm Pavel Kříž 12.09.2015 za účasti veřejnosti. V říjnu jsme dostali příjemnou zprávu, že se nám podařilo získat opět grant u nadace OF ve výši 30.000. 

     V listopadu nám mírná zima dovolila ještě vysekat novou niku u Tubožského rybníka, kam byl osazen kříž s akátového dřeva s řezbou na podstavci (vyrobil J.Paclt) a pozlacenou podobiznou Krista (zlacení provedla paní Irena Gosmanová). Vysvěcení plánujeme na jaro 2016.Děkuji také všem členům spolku, kteří se podíleli na akcích v kostele Bořejov, ke kterým již neodmyslitelně patří v září benefiční koncert Orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka. Děkujeme všem účinkujícím a organizátorům. Účast na všech akcích byla velká což svědčí o tom, že si již našli pevné místo v kalendáři spoluobčanů. Na programu byly tradičně i Květná neděle, Svatojakubská pouť a rozdávání Betlémského světla, kde opět zpívali Podhousečtí příležitostní pěvci.

     Spolek jako každý rok vydal novoročenku tentokráte s motivem kříže u Střezivojic. Grafickou předlohu zpracoval pan Aleš Krejča, stejně jako plakátky na naše akce v průběhu roku .

     V roce 2015 jsme většinu akcí zrealizovali avšak máme ještě nějaké nedodělky které nám zůstaly z minulého roku. Osazení informačních panelů, oprava studánky Ladčin pramen v Kokořínském dole a odstranění stromů na tělese studánky v Týnském dole.

V rámci plánu na rok 2016 je prioritou restaurování barokního kříže v obci Týn z roku 1809 a restaurování kříže v horní části obce Kruh. Rádi bychom také dokončili opravy pomníčků padlým z první světové války v obci Blatce a pod Beškovem.

Na závěr výroční zprávy bych rád poděkoval všem, kteří náš spolek podpořili finančními dary, přízní a pochopením pro naši činnost. Umožnili nám tak realizovat naše plány a také něco navíc. Poděkování patří také všem členům spolku a jejich blízkým, kteří podporují jejich někdy poměrně časově náročnou činnost. Děkuji také všem členům, kteří se podílejí na činnosti spolku svojí odborností a dobrovolností   což nám pomáhá provádět naši činnost na vysoké úrovni a zároveň snižovat náklady.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 28.01.2016    

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2014

Milí Pšované,

    za výkonný výbor Vám předkládáme výroční zprávu s přehledem naší činnosti

za rok 2014, který se částečně nesl v duchu oslav 10 let od našeho založení. Ve zprávě také zmiňujeme naše plány na rok 2015.

   Na rok 2014 jsme připravili značné množství akcí, které se v podstatě všechny podařilo uskutečnit. Osazení výklenku v Týnském dole proběhlo v dubnu. Keramický kříž vyrobil pan Josef Valenta z Horní Housky. V dubnu jsme také podali grant na opravu dřevěné kapličky v Brusném. V květnu byl, jednoduchým akátovým křížem se soškou Krista, osazen výklenek u obce Dobřeň (vyrobil pan Josef Paclt). Koncem května byla, také v blízkosti parkoviště na Horní Housce vztyčena replika barokního kříže. Práce na kříži provedl náš člen pan Michal Jiskra pouze za náklady. Dubové dřevo na kříž pochází z houseckých lesů a věnovala je rodina Šimonkova, za což jí patří dík. Kříž jsme vztyčili na pozemku obce Blatce, jejímž obyvatelům a návštěvníkům byl kříž naším spolkem věnován. Osetí a terénní úpravy byly provedeny ve spolupráci s obcí Blatce. Ve stejném termínu jsme také osadili původní nízký pískovcový kříž (tzv. “babu“) do těsné blízkosti hradu Houska. Kříž je zmiňován v průvodci Bohumila Kinského z roku 1936. Jeho umístění bylo na staré cestě pod zámkem. Koncem května se nám ve spolupráci s panem Josefem Valentou z Dolních Blateček (autor textu) a obcí Blatce, podařilo vytisknout naši druhou publikaci s názvem Pověsti z území obce Blatce. Publikace vyšla v nákladu 1000 ks. Za grafické zpracování a korektury děkujeme panu Aleši Krejčovi a paní Janě Šmídové. V červnu byly započaty práce na zbudování nového mostku na Cikánském plácku u Pokliček. Práce jsme provedli na základě výběrového řízení pro Lesy ČR. Mostek jsme dokončili a řádně předali v srpnu. Oprava se zdařila zejména díky práci, kterou odvedl náš člen pan Kamil Veselý. V červnu jsme osadili výklenek u mlýna Mlčení. Akátový kříž nesoucí sošku pozlaceného Krista vyrobil pan Josef Paclt. Zlacení se ujala restaurátorka ze Ždírce paní Irena Gosmanová. V červnu byla také osazena replika dřevěného kříže na Kbelsku, který tu stával již od roku 1802. Kříž vyrobil za náklady pan Michal Jiskra. Dřevo věnovali pan Ladislav Rampouch z Blatců a pan Jáchym Hanauer z Ráje. Kovový podstavec a šrouby vyrobil pan Petr Císařovský. Podstavec z pískovcových kvádrů a osazení kříže provedli pánové Gabriel a Paclt. V tomto měsíci jsme také obdrželi informaci o získání grantu ve výši 30.000 Kč od Nadace Via na opravu dřevěné kapličky na Brusném. Členové spolku se také dohodli na opravách dvou pomníčků padlých v první světové válce, které se nacházejí na území obce Blatce. Pomníček pod Beškovem si vzal na starost náš člen pan Jáchym Hanauer a pomníček na Blatcích si vzali na starosti paní Jana Šmídová a Romana Sísová a pánové Aleš Krejča a David Sís. Pro pomníček na Blatcích se nám podařilo získat kovový plot, jehož torzo, bylo u lípy svobody na Horní Housce. Pánové Gabriel a Paclt jej vybourali a díky našemu členovi panu Jaroslavu Richterovi byl plot opraven, opískován a pozinkován. Instalace proběhne na jaře 2015. Pánové Javanský a Richter se také zasloužili o opravu zvoničky ve Vojtěchově a jejího okolí.

     Členové spolku se spolupodíleli na akcích v kostele Bořejov, ke kterým již neodmyslitelně patří v září benefiční koncert Orchestru Dvořákova kraje pod vedením Václava Mazáčka. Poděkování patří všem účinkujícím a organizátorům. Jejich nezištnost přináší nejen prospěch kostelu samotnému, ale také přináší kulturní zážitek pro všechny zúčastněné. Na programu byly tradičně i Květná neděle, Svatojakubská pouť a rozdávání Betlémského světla, kde již podruhé zapěli Podhousečtí příležitostní pěvci.

       V listopadu byl náš spolek seznámen s udělením grantu ve výši 30.000 Kč na opravu kamenného kříže před obcí Střezivojice. Opravy se ujme mistr kamenický pan Miroslav Kroupa. V témže měsíci se také konaly spolkové volby. Předsedou byl zvolen pan Josef Paclt, místopředsedou pan Kamil Veselý a tajemnicí paní Jana Šmídová. Na konci roku se znovu ozvali donátoři z minulého roku a opětovně přispěli na činnost našeho spolku finančními dary. Děkujeme jim za jejich dary, kterých si nesmírně vážíme.

     Spolek jako každý rok vydal novoročenku tentokráte s motivem kapličky

v Ráji. Za grafické zpracování patří dík panu Aleši Krejčovi, který také zpracoval v průběhu roku plakátky na naše akce.

     Rok 2014 byl opět bohatý na realizované akce, ale je třeba podotknout, že na některé se nedostalo. Zejména na osazení informačních panelů, vytištění pohlednic s realizacemi (snad březen 2015), výroba a vztyčení kříže u kostelního hřbitova na Bořejově, oprava studánky Ladčin pramen v Kokořínském dole a odstranění stromů na tělese studánky v Týnském dole. Dále se nám nepodařilo na konci roku dohodnout čištění Pšovky, ale vše je na dobré cestě pro rok 2015.

      Za členy výboru děkuji všem obětavým členům, i jejich rodinám. Přispěli jste k úspěšnému roku 2014, a doufáme, že se i rok 2015 ponese v duchu let předešlých.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 04.03.2015    


Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

výroční zpráva za rok 2013

Vážení přátelé,

    dovolte, abych Vám za výkonný výbor předložil výroční zprávu, s rekapitulací naší činnosti za  rok 2013, ve kterém jsme oslavili 10 let od našeho založení. Ve zprávě také zmiňujeme naše plány na rok 2014.

   Na počátku roku proběhlo díky iniciativě Milana Javanského jednání s novým ředitelem Povodí Ohře p. Egerem, ohledně dalších prací na čištění říčky Pšovky. Výsledkem jednání byl jednoznačný příslib dalších prací pro náš spolek a to již koncem roku 2013. Na únorové schůzi se náš spolek rozrostl o dalšího člena. O členství požádala paní Romana Sísová z Blateček, která byla jednohlasně přijata.

Na návrh našeho člena Michala Jiskry, jsme nechali vyrobit ku příležitosti našeho výročí dřevěné přívěsky s logem našeho spolku na jedné straně a s textem připomínajícím naše výročí na straně druhé. Pro členy spolku byly vyrobeny v upomínku plakety mosazné, které byly vloženy do plastových krabiček. Pan Michal Jiskra také spolku věnoval příležitostné razítko k desetiletému výročí. V březnu na Květnou neděli jsme vysvětili za účasti veřejnosti, představitelů obce a pana faráře Jana Nepomuka Jiřištěho kříž Žlutý kámen. Účastníci (asi 40 osob) od spolku obdrželi dřevěný přívěsek v upomínku našeho desátého výročí od založení. Spolek se rozhodl obměnit poutače u obnovených památek. Po konzultacích s tiskaři byly vybrány plastové desky na které je text tištěn pod speciální fólii, která zabraňuje stárnutí a barevným změnám. Na oslavu významného mezníku našeho spolku uspořádal organizační výbor májovou veselicí, která se konala 13.05. na sále obecního úřadu v Blatcích. Účast byla hojná (48 platících návštěvníků). Hosté od nás obdrželi jako upomínku dřevěný přívěsek ku příležitosti našeho výročí. Také tombola v průběhu veselice, do které věnovali naši členové různé dary (od kapra až po 2m dřeva), slavila velký úspěch. K tanci a poslechu jsme zajistili hudební těleso pana Hrubého ze Střednic.  

31.05. Jsme osadili výklenek v " Myšině" - Sovím dole hlavou Jana Křtitele a druhý menší sovou. Obě ztvárnění jsou dílem Josefa Valenty z Housky.

Hlavní akcí pro letošní rok byla oprava kříže pod Lipovým vrchem na kterou nám nadace OF poskytla grant ve výši 40.000 Kč. Koncem května byly části kříže převezeny do dílny kamenosochaře Miroslava Kroupy, aby mohl provést rekonstrukci. Dřík se třemi nikami pro obrázky archandělů Michaela,Gabriela a Rafaela, které na kříž navrhl farář Jiřiště překrásně ztvárnila ak. malířka Vendulka Císařovská. Podstavec i dřík kříže, který byl  značně narušen erozí pro nás zrestauroval pan Miroslav Kroupa. Ten také musel pro kříž zhotovit repliku hlavy pro osazení nového kříže od ak.sochaře Petra Císařovského. Kříž byl znovu postaven v září a dokončen v říjnu. Ve stejném termínu byla také zbudována nová lavička v blízkosti křížku cestou na Fučík a Vrátenskou horu.

 V roce 2013 jsme se také rozhodli dát nový kabát našim internetovým stránkám. Společně s naším správcem internetových stránek Pavlem Žertem jsme stránky převedli na nový server a po počátečních problémech se nám podařilo spustit nové stránky, které díky možnosti přístupu přes administrativní rozhraní můžeme sami editovat.

V červnu jsme u kapličky pod Beškovem osadili novou lávku u pramene. Svěcení kříže Českého proběhlo 04.07.2013 za účasti starostky, občanů a pana faráře Jana Nepomuka Jiřištěho. Náš spolek přispěl částkou 1000 Kč na záchranu lípy před kostelem v Bořejově (dendrologický průzkum), 2000 Kč jsme věnovali rodině Marie a Luboše Šmídových ze Zálezlic postižené povodněmi. Na žádost faráře Jana Nepomuka Jiřištěho jsme odvezli od kostela v Bořejově přebytečné tašky bobrovky. Část byla zavezena do cesty a část byla uskladněna v depozitu. Nový háv dostala studánka na Zámecké cestě v Tuboži s datací 1900 nebo 1911. Studánku jsme vyčistili, vyrobili novou stříšku a lávku. Pan Michal Jiskra také přislíbil panu faráři Jiřištěmu pomoc s opravou barokní sochy sv. Prokopa. V červenci jsme prostřednictvím mistra zednického pana Marečka provedli na naše náklady nutné opravy kaple sv. Václava na Kokoříně. V srpnu došlo ve Vojtěchově k vývratu dvou mohutných stromů v blízkosti studánky u Habešů. Na likvidaci pohromy se podíleli pánové Richter a Javanský . Odborné práce lesnické byly uhrazeny ze spolkových peněz. V září požádal o členství pan Josef Herčík z Housky a na schůzi byl následně deseti hlasy přijat za člena. Na základě dohody s povodím Ohře jsme zahájili v říjnu čištění říčky Pšovky od nádrže na Dolní Housce, až po Myšinu (Soví důl). Členové spolku se rozhodli udělat společnou fotografii k desátému výročí, což se stalo v listopadu u příležitosti spolkové večeře. V prosinci se nám podařilo s vypětím všech sil dokončit a předat čištěný úsek říčky Pšovky. Při předání byla naše práce opět hodnocena na výbornou. V závěru roku se na nás obrátili písemně dva donátoři, kteří projevili zájem poskytnout našemu spolku finanční podporu. Jejich zájmu o náš spolek si nesmírně ceníme a jsme rádi, že naše činnost vzbudila takový ohlas u soukromých osob. V prosinci také spolek jako tradičně vydal novoročenku s motivem Kříže Pod Lipovým vrchem.

Rok 2013 jak plyne z předchozího, byl poměrně náročný a tak není divu, že se nám nepodařilo některé z plánovaných akcí uskutečnit. Ponecháváme je tedy, jako akce pro rok 2014. Jsou to zejména : oprava dřevěné kapličky v Brusném, kříž ku Kbelsku, oprava zvoničky ve Vojtěchově, Ladčin pramen a vytištění pohlednic s našimi realizacemi. Dalšími akcemi pro rok 2014 jsou zejména: vztyčení repliky barokního kříže na Horní Housce. Kříž vyrobil Michal Jiskra a bude u příležitosti našeho výročí věnován obyvatelům obce Blatce a poutníkům v našem kraji, dále je to  vztyčení pamětního kříže zvaného " baba" pod hradem Houska, osazení výklenku v Týnském dole u cesty na Kbelsko (výtvarně zpracovává Josef Valenta z Housky), výklenek u Dobřeně, výklenek u mlýna Mlčeň, Výměna a osazení některých informačních panelů. Členové také debatovali o opravě pomníčků padlím v Blatcích a pod Beškovem. Spolek nadále pokračuje ve shromažďování historických materiálů týkajících se oblasti Kokořínska.

     Členové spolku se spolupodíleli na akcích v kostele Bořejov ke kterým již neodmyslitelně patří v září benefiční koncert Orchestru Dvořákova kraje pod vedením Václava Mazáčka.Poděkování patří všem účinkujícím a organizátorům. Jejich nezištnost přináší nejen prospěch kostelu samotnému, ale také přináší kulturní zážitek pro všechny zúčastněné. Na programu byly tradičně i Květná neděle, Velikonoční mše, Svatojánský táborák, Svatojakubská pouť, Posvícení a Dušičková pouť. Rozdávání Betlémského světla bylo poznamenáno smutnou událostí. Dne 09.12.2013 zemřel náš farář a kamaráda Jan Nepomuk Jiřiště.

V roce 2014 má náš 19– ti členný spolek jednoznačně stanovené priority. Opět budeme žádat o grant nadaci OF, provedeme čištění Pšovky a předpokládáme, že se nám podaří uskutečnit i malé projekty, které budeme realizovat na náklady spolku.

     Od poslední volby výkonného výboru uplynou letos v květnu již 4 roky a proto vyzývám valnou hromadu, aby se usnesla na termínu nových voleb.

     Na závěr bych rád poděkoval všem členům a jejich rodinám, kteří se na spolkové činnosti podílejí a doufejme,že se nám dílo bude dařit.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 05.03.2014     

 

Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska

Výroční zpráva za rok 2012

 

Vážení členové spolku,

výkonný výbor spolku Vám předkládá výroční zprávu, s vyhodnocením naší činnosti za rok 2012. Zpráva se také zabývá naší plánovanou činností v roce 2013 kdy oslavíme 10 let trvání našeho spolku.

Rok jsme zahájili dokončováním prací na čištění toku Pšovky pro povodí Ohře v úseku od rybníku Kačírek až k peřejím za obcí Kokořín Důl. Na náročných pracích se podíleli členové spolku jimž patří poděkování. Práce byly předány a hodnoceny jako provedené ve výborné kvalitě. Přínosem je, že se do čištění zapojili i obyvatelé obce Kokořín Důl, za což jim patří dík. V rámci spolupráce s povodím Ohře se předpokládá další naše činnost na horním toku říčky Pšovky i v roce 2013.

Hlavním programem roku byla realizace dvou křížů z grantu nadace OF. Díky získání grantu se nám podařilo zajistit finanční prostředky na dlouhodobě preferovanou akci obnovy Českého kříže a zároveň na opravu niky kříže Žlutý kámen na Dolní Housce, kde se v minulých letech již náš spolek angažoval. Oba kříže

si vyžádali odbornou kamenickou práci, kterou jsme svěřili po dobrých zkušenostech opět kamenosochaři Miroslavu Kroupovi. Svatých obrázků na kříži Českém se tradičně ujala Vendulka Císařovská a kříže Petr Císařovský. Po vyjmutí dřevěného kříže Žlutý kámen z niky bylo zjištěno, že kříž je značně poškozený dlouhodobým vlivem zatékání a dřevokazného hmyzu. Proto se členové spolku rozhodli pro jeho odbornou opravu, které se ujal náš nový člen restaurátor pan Michal Jiskra. Obě rekonstrukce jsme díky úsilí členů spolku a výše jmenovaných zvládli a výsledek je opravdu skvělý.

Vzhledem k významu obou památek a jejich poměrně pozdnímu dokončení (Český kříž – říjen) jsme se rozhodli, že vysvěcení obou křížů za účasti veřejnosti provedeme až v roce 2013. Další akcí kterou si náš spolek stanovil pro rok 2012 bylo osazení skalní niky před obcí Blatečky. Výtvarně se celé záležitosti ujal pan Josef Valenta z Houskya na 4 keramických kachlích ztvárnil podobu sv. Kryštofa. Kachle byly osazeny do niky a vysvěceny panem farářem Jiřištěm za účasti starostky obce Blatce a veřejnosti dne 28.07.2012.

Koncem roku jsme se ještě museli zabývat neuvěřitelným vandalstvím, které jsme za deset let naší činnosti nezaznamenali. Studánka v Černém dole, jeden z pramenů říčky Pšovky, byl námi připravovaný projekt pro opravu. Nepochopitelný čin člověka, který se ani člověkem nazvat nedá, zničil v rámci zlodějny a chamtivosti studánku, která zde stála jistě déle než 100 let. Odporná lidská zrůda si zjevně dělala zálusk na pískovcové kvádry z nichž byla studánka postavena. Podle zjištění studánku někdo v období okolo konce srpna a začátku září necitlivě krumpáčem rozvalil a připravil si kvádry k odvozu. Naštěstí díky místním chalupářům se o celé záležitosti rychle dozvěděl obecní úřad, náš spolek a Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Ve velmi krátkém čase se nám podařilo zajistit firmu, která se opravy ujala. Organizačně se celé akce ujala obec Blatce, finance zajistila Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, obec Blatce, sponzorské dary místních obyvatela našeho spolku. Díky rychlému přístupu se podařilo zachránit většinu pískovcových kvádrů a firma tak mohla dle naší fotodokumentace studánku znovu postavit. Dílo se zdařilo a v polovině listopadu studánka opět stála na svém místě. Všem zúčastněným, kteří se na opravě a její organizaci podíleli patří neskonalý dík.

Poděkování také patří všem členům, kteří se starají o námi opravené památky. Uvítali jsme s radostí, že o prostor okolo pomníčku v Konrádově a studánky „U Hynků“ se stará obec Blatce.

Členové spolku se jako každý rok spolupodíleli na akcích v kostele Bořejov. Tradičně mezi nejúspěšnější patřil benefiční koncert Orchestru Dvořákova kraje pod vedením Václava Mazáčka. Všem účinkujícím děkujeme za dlouholetou podporu, která pomáhá dobré věci, a obohacuje kulturní život v naší oblasti. Proběhly i ostatní akce jako je Květná neděle, Velikonoční mše, Svatojánský táborák, Svatojakubská pouť, Posvícení a Dušičková pouť, rozdávání Betlémského světla a Novoroční mše. Spolek vydal novoročenku s motivem námi opraveného Českého kříže.

V listopadu 2012 jsme byli opět úspěšní v grantovém řízení nadace OF, kde se nám podařilo získat finanční prostředky na opravu kříže pod Lipovým vrchem, který bude naší prioritou pro rok 2013. Spolu s křížem jsme se také dohodli na osazení dvou skalních nik u studánky v Myšině (Soví důl). Výtvarného ztvárnění se opět ujme pan Josef Valenta z Housky a vytvoří kachel s vyobrazením Jana Křtitele jehož obrázek zde dle dochovaných informací kdysi býval a sošku sovy, která bude osazena do druhé niky. Další projekty jsou například opětovné vztyčení dřevěného kříže na Kbelsku nebo oprava zvoničky ve Vojtěchově.

V průběhu roku se také členové začali zabývat návrhy na důstojnou oslavu desetiletého výročí našeho spolku. Pan Michal Jiskra představil návrh na pamětní medaile k výročí spolku, jednalo se o spolkovém bále a publikaci. Pracujeme na novém vzhledu našich internetových stránek, které potřebují omladit. Připravujeme osazení informačních tabulí u zrealizovaných akcí.

Spolek nadále pokračuje ve shromažďování historických materiálů týkajících se oblasti Kokořínska.

V roce 2012 má náš 17– ti členný spolek jednoznačně stanovené priority ve vztahu k čerpání poskytnutého grantu nadací OF, osazení skalních výklenků a prací na čištění Pšovky. Samozřejmě máme připraveny i další projekty, pro které se v roce 2013 budeme snažit získat podporu v grantových řízeních. Předpokládáme, že se nám podaří uskutečnit i malé projekty, které budeme realizovat na náklady spolku.

Závěrem výroční zprávy bych chtěl jménem spolku poděkovat panu MUDr. Jiřímu Březinovi z Mělníka, který přispěl v červnu loňského roku do naší pokladny příspěvkem ve výši 2.000 Kč.

Jménem výkonného výboru pak děkuji všem, kteří se na spolkové činnosti podílejí a přejme si mnoho zdaru do dalšího desetiletí.

Za výkonný výbor zpracoval

Josef Paclt

předseda

V Konrádově 05.03.2013Výroční zpráva občanského sdružení za rok 2011

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Vážené členky spolku, vážení členové,

tak jako každý rok, je povinností výkonného výboru spolku předložit Vám výroční zprávu, v níž hodnotíme rok 2011 a připravujeme se na rok 2012.

Stejně jako v roce 2010, musíme konstatovat, že dostupnost finančních prostředků ve formě grantů udělovaných státní správou a některými státními organizacemi je složitá.

Pozitivem našeho spolku je aktivní finanční bilance a také - v případě potřeby - nezištná aktivita členů, která nám pomáhá realizovat stanovené projekty a cíle.

V letošním roce se nám podařilo dokončit opětovné vztyčení kříže v Libovicích, které bylo hrazeno výhradně ze zdrojů spolku. Kříž byl vysvěcen 1.října 2011 za účasti starostky obce Nosálov paní Lenky Střihavkové a starostky obce Blatce paní Jindřišky Gabrielové Peprné, veřejnosti,členů spolku, pěveckého sboru AJETO z Letňan a mšenského faráře R.D. Bohuslava Bártka.

V roce 2011 se také dokončovala oprava studánky za rybníkem v Tuboži, na kterou se nám díky paní M. Holcové (zaměstnankyni firmy Veolia) podařilo získat grant od společnosti Veolia a.s. Kvůli špatnému počasí na začátku roku a některým komplikacím s dodavatelem jsme byli nuceni požádat o prodloužení termínu dokončení celé akce do konce roku 2011. Vše zdárně proběhlo v letních měsících a studánka společně s vyúčtováním byla předána v říjnu 2011.

V průběhu minulého roku jsme se snažili žádostmi o grant získat podporu pro tři projekty.

Kříž zvaný Žlutý kámen datovaný 1747 v Dolní Housce, u něhož spolek provedl na svoje náklady již dvě opravy, kříž zvaný Český na Housce Horní a kříž Pod Lipovým vrchem.

Ve dvou grantových řízeních se nám nepodařilo uspět. Grant se nám nakonec podařilo získat pouze na projekt „Kříže pro Housku“ obsahující kříž Žlutý kámen a kříž Český. Grant nám byl udělen nadací Občanského Fóra.

V roce 2011 byla akademickou malířkou Vendulkou Císařovskou provedena revitalizace maleb v kapličce na Blatcích a Krista na dřevěném kříži na Romanově za což jí patří náš dík.

Na sklonku roku 2011 se nám také podařilo obnovit spolupráci s Povodím Ohře s.p. a v prosinci jsme zahájili čištění toku pod rybníkem Kačírkem a v části za mostkem v obci Kokořín Důl. Práce budou dokončeny na začátku roku 2012.

Členové spolku se jako každý rok spolupodíleli na akcích v kostele Bořejov. Jako tradičně mezi nejúspěšnější akce opět patřil benefiční koncert Orchestru Dvořákova kraje pod vedením Václava Mazáčka. Všem účinkujícím je třeba vyjádřit nesmírný dík za dlouholetou podporu, která nejen pomáhá dobré věci, ale bezesporu zpestřuje kulturní život v naší oblasti. Doufejme, že nám toto těleso zachová přízeň i v budoucích letech. V kostele sv. Jakuba na Bořejově proběhly i ostatní akce jako je Květná neděle, Velikonoční mše, Svatojánský táborák, Svatojakubská pouť, Posvícení a Dušičková pouť, rozdávání Betlémského světla a Novoroční mše. Spolek jako každoročně vydal novoročenku s motivem některé opravené památky, kterou byl v letošním roce kříž Libovice.

Ze strany spolku také neutuchají aktivity spjaté s archivací všech dostupných historických materiálů týkajících se našeho okolí. V této souvislosti je třeba poděkovat rodině Mazáčkových z Horní Housky, kteří spolku věnovali I. vydání publikace Kniha o Housce od J.V.Šimáka z roku 1930, které bylo vydáno nákladem zboží Houseckého.

Dále je třeba velmi poděkovat panu Karlovi Aksamitovi, vnukovi významného mšenského buditele J.B.Cinibulka, který nám předal část pozůstalosti po svém dědečkovi včetně mnoha publikací, kreseb i osobních zápisků. Další poděkování patří také panu Josefovi Valentovi z Brandýsa a Blateček, který nás podporuje svou účastí na různorodých brigádách spolku.

V roce 2012 má náš 16– ti členný spolek jednoznačně stanovené priority ve vztahu k čerpání poskytnutého grantu nadací OF a dokončení prací na čištění Pšovky. Samozřejmě máme připraveny i další projekty, pro které se v roce 2012 budeme snažit získat podporu v grantových řízeních. Předpokládáme, že se nám podaří uskutečnit i malé projekty, které připravujeme na náklady spolku. Další významnou událostí, která nás čeká bude příprava oslav 10 let od založení spolku.

Závěrem této zprávy bych chtěl za výkonný výbor vyjádřit úctu a poděkování všem členům, kteří se dle svých možností snaží přispět ke zdárnému chodu našeho spolku. Mnozí z členů stáli u zrodu spolku a doufáme, že dlouhé desetiletí jejich činnosti pro spolek je pro ně stále stejně povznášející a radostné jako na začátku. Přejeme tedy našemu spolku mnoho dalších úspěšných let.

Výroční zprávu přednesl 8.03. 2011 za výkonný výbor,

předseda spolku Josef Paclt

 


Výroční zpráva občanského sdružení za rok 2010

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Vážení členové spolku, vážení čtenáři výroční zprávy,

výkonný výbor spolku Vám předkládá výroční zprávu, která hodnotí a rekapituluje rok 2010.

Přetrvávající finanční krize ve společnosti nám znesnadňuje naši práci vzhledem ke špatné dostupnosti grantů. Vzhledem k tomu, že spolek po celou dobu trvání velmi dobře hospodaří s finančními prostředky mohli jsme pracovat na akcích financovaných výlučně z našich zdrojů. Pro rok 2010 se nám nepodařilo z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Povodí Ohře zorganizovat čištění toku a tak jsme přišli o významný každoroční příjem. Přestože se srpnové přívaly vody nijak významně okolí Pšovky nedotkly, bylo jasně vidět, že v budoucnu může neudržování koryta říčky vést k vysokým škodám na majetku obecním i soukromém.

Počátkem roku obdržel spolek sponzorský dar od Ing. Krátkého ve výši 2.500 Kč. Spolek za příspěvek děkuje a o jeho využití bude sponzora informovat.

Akce, kterým jsme přiřadili prioritu pro rok 2010 byly oprava kříže v Libovicích, oprava studánky před Tuboží a oprava studánky za rybníkem v Tuboži na kterou se nám díky paní M. Holcové (zaměstnankyni Veolie) podařilo získat grant. Revitalizace studánky, která se nachází v první zóně ochrany přírody byla konzultována s RNDr. Beranem, který nám postup schválil. Dalšími akcemi byly spolkem finančně podpořené obrazy akademického malíře Aleše Krejči pro kostel v Bořejově a obrazy pro kazatelnu od akademické malířky Vendulky Císařovské. Byla dokončena oprava studánky U Habešů ve Vojtěchově, kde byla položena nová lávka. Členové spolku pí. Vendulka Císařovská, p. Petr Císařovský a p. Jaroslav Richter se podíleli na rekonstrukci křížku a jeho okolí ve Vojtěchově financované městem Mšenem. Pšovka se zúčastnila malou výstavkou dobových fotografií otevření zrekonstruovaného sálu obecního úřadu Blatce.

Spolek se také jako již tradičně spolupodílel na akcích v kostele Bořejov. Velký úspěch sklidil tradiční benefiční koncert Orchestru Dvořákova kraje pod vedením Václava Mazáčka. V kalendáři obyvatel si však nacházejí místa i další akce jako je Květná neděle, Velikonoční mše, Svatojánský táborák, Svatojakubská pouť, Posvícení a Dušičková pouť, rozdávání Betlémského světla a Novoroční mše. V letošním roce jsme se neúčastnili stavebních řízení připomínkovaných CHKO a ani jsme se k ničemu nevyjadřovali. Je však nutné konstatovat, že na území CHKO vyrostlo za účasti Agentury na ochranu přírody několik kontroverzních staveb.

Členové spolku také zorganizovali 2 výlety a to v květnu do obory v blízkosti Holan, kde si prohlédli oboru, tvrz Vřísek a její okolí a navštívili zajímavý ve skalním monolitu vytesaný strážní hrádek Jiljí. Druhý výlet se uskutečnil ke Kaninské studni. V květnu proběhly volby do vedení spolku kde členové zvolili stávající vedení v tomto složení Jana Šmídová - tajemnice, Kamil Veselý - místopředseda, Josef Paclt předseda. Spolek jako každý rok vydal vlastní novoročenku.

Kříž Libovice: za přispění firmy Guttenberg ze Mšena byl postavec kříže odvezen ke kamenosochaři p.Miroslavu Kroupovi, který provedl jeho odbornou obnovu, akademický sochař Petr Císařovský vyrobil kříž, členové spolku zajistili úpravu terénu a p.Kamil Veselý vybudování základu pro osazení kříže. Kříž bude znovu osazen do plenéru na jaře 2011.

Studánka před Tuboží: Studánka byla na náklady spolku plně obnovena. Došlo k odkopání terénu, odstranění bývalé stříšky a bočních pískovcových kvádříků. Došlo k novému vyzdění celé studánky pískovcovými kvádry, studánka byla opatřena střechou z cementových tašek, oba přístupy byly osazeny schody z pískovce. Ve studánce se zvedla hladina tak, aby docházelo k přepadu vody a zamezilo se případnému zatečení studánky povrchovou vodou. Voda má vynikající kvalitu.

Studánka za rybníkem v Tuboží: Vzhledem k tom, že jsme grant obdrželi až v závěru léta nebylo možno na celé akci pracovat z důvodu ochrany vodních živočichů a zákazu kácení. Připravili jsme však akátové piloty na vybudování lávky před studánkou. V říjnu pak proběhla brigáda kde jsme upravili celou přístupovou cestu ke studánce, vyklidili z toku napadané větve a provedli částečné odstranění nánosů bahna před studánkou. V akci budeme pokračovat ihned jakmile počasí dovolí v roce 2011.

Spolek v lednu 2011 oslavil 8 let od svého založení. Není pochyb o tom, že výsledky naší práce jsou znát a mnozí si jí váží.

Závěrem bych chtěl za výkonný výbor poděkovat všem členům spolku, kteří se podílejí na jeho chodu, účastní se brigád nebo jakýmkoli způsobem přispívají k organizaci, či úspěšnému zakončení našich projektů.

Výroční zprávu přednesl 11.03. 2011 za výkonný výbor,

předseda spolku Josef PacltVýroční zpráva občanského sdružení za rok 2009

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Vážené dámy a pánové,

zvolený výkonný výbor našeho spolku Vám předkládá tuto výroční zprávu, která je zhodnocením a rekapitulací roku uplynulého, který byl přes veškeré obtíže se získáváním grantů bohatý na akce, které se nám podařilo uskutečnit.

Vzhledem k finanční krizi ve společnosti jsme nemohli očekávat žádné zázraky v oblasti grantů a tak jsme se snažili připravit akce, které bychom zvládli z našetřených peněz. Hovořilo se o torzu křížku před Libovicemi a dalším kříži v Libovicích, kříži ve Vojtěchově a pracech na kostele Bořejov. Z těchto akcí se nám podařilo úspěšně zrealizovat křížek ve Vojtěchově (finančně podpořil grant města Mšena) práce koordinoval Jarda Richter. Opravy kříže a nové obrazy provedli Petr a Vendulka Císařovských. Studánka u Habešů dostala novou podobu a k dnešnímu dni schází pouze osazení dvířek. Akci opět řídil a zajistil Jarda Richter. Bohužel kromě příspěvku města Mšena na opravu křížku ve Vojtěchově nám nebyl v letošním roce udělen žádný grant. Tak také sešlo i z akcí plánovaných (Český kříž pod Drnclíkem) z důvodu vysokých nákladů oprav. Avšak díky pánům Gabrielovi, Richterovi, Veselému a Pacltovi se alespoň na plánované brigádě podařilo vyčistit částečně zarostlé okolí kříže, vyřezat okolí původní přístupové cesty. Plánovanou akci torza křížku u Libovic nebylo možno realizovat z důvodu odvezení torza kříže neznámo kam a neznámo kým. V kostele Bořejov proběhly za účasti veřejnosti naše tradiční akce ve spolupráci s Drobnými památkami severních Čech včetně úspěšného benefičního koncertu Komorního orchestru Dvořákova kaje v čele s dirigentem Václavem Mazáčkem. Za stálou spolupráci orchestru bezesporu patří dík a doufejme, že se zúčastní i v dalších letech.

Z dalších akcí našeho spolku je třeba jmenovat spolkový čaj u jehož zrodu stál Jarda Richter. Akce byla myšlena jako propagační pro náš spolek. Na obaly čaje bylo umístěno naše logo a internetové spojení. Čaje se měly prodávat v restauračních zařízeních v naší oblasti. Bohužel zájem o podej čaje není takový jaká byla představa. Přesto děkuji Jardovi za nápad i za jeho realizaci, která jistě nebyla jednoduchá a zároveň děkuji Alešovi Krejčovi, který se podílel na grafickém zpracování obalu.

V letošním roce také dospěla ke svému konci obnova pietního místa na bývalém hřbitově v Ráji. Celou záležitost si vzal na starosti Jáchym Hanauer a dovedl ji do zdárného konce vysvěcením místa mšenským farářem R.D. Bohuslavem Bártkem 30.října 2009. Samozřejmě Jáchymovi patří poděkování za úspěšné dokončení této akce.

Našemu spolku bylo letos v lednu 7 let od registrace občanského sdružení. Je pravdou, že se hodně lidem naše činnost líbí a chválí nás. Bezesporu jsme si získali svojí prací i jméno u starostů a nadací. Co se nám bohužel nedaří je vtáhnout občany a obce alespoň do základní starostlivosti o památky které jsme opravili a tak nám opět nezbývá nic jiného, než aby se členové spolku starali o udržování věcí již obnovených. Proto chci poděkovat všem, kteří si v letošním roce vzali na starosti některé z nich a postarali se o to, aby vypadaly opět k světu. V této souvislosti se ještě musím zmínit o dvou případech, které ukazují na naprosté diletantství a nezájem ve společnosti. Jedním z případů je obnova skalních božích muk v Boudecké rokli. Město Mšeno vypsalo výběrové řízení na opravu této památky. Jakým způsobem byla firma na opravu vybrána nám nepřísluší komentovat. Avšak způsob jakým byla oprava provedena nám jistě komentovat přísluší. A to zejména proto, že jsme městu Mšeno několikráte nabízeli v těchto souvislostech spolupráci. Oprava byla provedena naprosto necitlivě, nekompetentně a bez jakéhokoli vztahu k místním reáliím. Vrcholem necitlivosti bylo zamazání vytesaného letopočtu 1514, který možná není úplně původní ale byl ve všech nám známých průvodcích uváděn. Naproti tomu v horní nice nad novodobým křížem s Kristem byl ponechán vyrytý nápis 5A a na boku kaple další vandalské počiny v podobě iniciál.

V letošním roce také dospěla ke svému konci obnova pietního místa na bývalém hřbitově v Ráji. Celou záležitost si vzal na starosti Jáchym Hanauer a dovedl ji do zdárného konce vysvěcením místa mšenským farářem R.D. Bohuslavem Bártkem 30.října 2009. Samozřejmě Jáchymovi patří poděkování za úspěšné dokončení této akce.

Pokud bychom se měli zabývat letošním rokem tak myslím,že priority jsou dané. Čištění Pšovky vzhledem k nepříznivému počasí bude posunuto a pravděpodobně zakončeno až v podzimních měsících. Předběžně je domluven úsek mezi Harasovem a mlýnem Kroužek. Specifikace bude domluvena s p.Pětíkem. Kříž Libovice restaurování a osazení do plenéru (mělo by se zvládnout z peněz spolku). Český kříž oprava je závislá na grantovém řízení. Dále kříž pod Lipovým vrchem,osazení dvířek u studánky ve Vojtěchově, výklenková kaple v Jestřebici, údržba stávajících opravených památek.

Na závěr bych chtěl tímto poděkovat všem členům výboru a členům spolku za obětavou celoroční práci pro spolek, které si všichni vážíme, protože je vykonávána nezištně a bez nároku na jakoukoli odměnu. Poděkování patří také všem kteří nás v naší činnosti podporují. Jmenovitě chci poděkovat členům panu Svatoplukovi Gabrielovi za vedení našeho spolkového účetnictví, panu Alešovi Krejčovi za veškeré grafické práce pro spolek, panu Jaroslavu Richterovi, který si vzal letos na starosti hodně akcí se zdárným koncem a panu Jáchymovi Hanauerovi, který úspěšně dotáhl akci hřbitova v Ráji, Pavlovi Žertovi za vedení internetových stránek. Na závěr schůze byla p. Svatoplukem Gabrielem přednesena zpráva o hospodaření spolku.

Výroční zprávu přednesl 11.03. 2010 za výkonný výbor,

předseda spolku Josef PacltVýroční zpráva občanského sdružení za rok 2008

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Vážené dámy a pánové,

dovolte nám jako řádně zvolenému výkonnému výboru našeho spolku předložit Vám výroční zprávu, která je stručným zhodnocením roku uplynulého, který byl až na drobnosti rokem úspěšným ve vztahu k plánovaným akcím spolku.

Nový rok začal našemu spolku vlastně již v prosinci roku 2007, kdy jsme jako již tradičně získali zakázku od Povodí Ohře s. p. na čištění toku říčky Pšovky. S pracemi jsme započali již začátkem prosince. Dostali jsme za úkol vyčistit úsek od mostku přes Pšovku na Laka až po mostek u stodoly v Ráji. Úsek se zdál poměrně snadný. Oproti roku předešlému bylo méně kácení, zato více vysekávání rákosu z koryta říčky. Odstraňování větví bylo také více náročné, protože se větve museli ve spodní části toku tahat přes bažinu až na hranu lesa. Dalším poměrně náročným úkolem bylo vybudování hrázek zhruba na 150 m horní části toku. Balvany dodalo Povodí Ohře a.s a naším úkolem bylo je rozvést a umístit tak aby docházelo k meandrování říčky mezi těmito hrázkami. Hrázky mají také sloužit jako přirozený úkryt pro vodní živočichy a pomáhat jim v přežití v dobách sucha. Úkol se nám pod zkušeným vedením a vydatné pomoci Milana Javanského podařilo úspěšně vyřešit. A tak po odpracování zhruba 82 hod za účasti 14 členů spolku a jejich 4 přátel se nám akci podařilo na počátku dubna řádně předat.

V únoru, kdy jsme se lopotili s čištěním Pšovky, všichni se zájmem sledovali i jiné čištění a to sklepů okolo rybníka v Tuboži. Toto čištění probíhalo pod vedením a za účasti člena zastupitelstva obce Blatce p. Manfreda Nováka. Celá akce se opravdu povedla a všem, kteří se jí zúčastnili, patří i náš dík. Je to radost, že se najdou i další milovníci naší oblasti, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a zkrášlit tak naše okolí.

V tomto období jsme také uskutečnili spolkovou vycházku do okolí Brocna. Navštívili jsme kapli Mariánskou, Hraběcí a přírodní památku, skalní útvar Sedm chlebů.

V březnu jsme provedli plánovanou brigádu na odvoz pískovcových kvádrů, které jsme zakoupili od Pavla Gardavského na výstavbu studánky ve Vojtěchově a na podstavec kříže na Romanově. Za přispění našeho člena Jaroslava Richtera, který pro dopravu zapůjčil svého vojenského veterána, se nám podařilo štuky dopravit jak do Vojtěchova, tak do skladu v Kokoříně Dolu, který nám laskavě zapůjčil p. Kamil Veselý. Sem také bylo zavezeno dubové dřevo na kříž, které nahrubo nařezal p. Vratislav Zelenka. Přepravu dubového dřeva zajistil svým vozem p. Kamil Veselý.

Na základě rozhodnutí členů spolku byla od ledna realizována reedice naší publikace "Putování s říčkou Pšovkou". Do konce února se nám podařilo zajistit inzerenty na všechny volné strany, provedli jsme odbornou korekturu textu a doplnili některé nové fotografie. Grafické úpravy provedl člen spolku p. Aleš Krejča. Koncem dubna se již náš spolek mohl pyšnit novým vydáním této malebné publikace sepsané naším členem p. Františkem Šulcem. Touto cestou bych jemu a všem, kteří se na vydání publikace podíleli ještě jednou rád poděkoval, protože díky této publikaci se nám daří realizovat i některé náročnější spolkové akce. S otevřením hradů mohli i letos návštěvníci shlédnout expozici dobových fotografií "Zapomenuté Kokořínsko", která je instalována na hradě Kokořín. Výstava je pod patronací majitelů hradu, kteří se o ni také starají.

Pšovka podpořila dobovými fotografiemi také publikaci paní Sranislavy Stehnové " Pohled do minulosti Kokořínska" za což se mu dostalo od autorky oficiálního poděkování. Informacemi a fotografiemi pánů Pavla Žerta a Aleše Krejči byla ozdobena také publikace dnes již chalupáře z Blateček p. Josefa Valenty "Scénologie krajiny". V publikaci bylo zmíněno poděkování našemu spolku.

Spolek se také opět přihlásil u Agentury na ochranu přírody za účastníka řízení ve vtahu k zásahům do této oblasti a monitoruje rozhodnutí agentury. Tato žádost se musí každým rokem obnovovat, což jsme letos v červenci opomněli. Ihned po zjištění jsme znovu písemnou žádostí požádali o zasílání všech zahájení řízení či rozhodnutí avšak Agentura nám poštu začala zasílat až po telefonickém upozornění, že u nich máme žádost podanou. Obecně lze konstatovat, že na základě korespondence, kterou máme k dispozici se konání Agentury v této oblasti nezlepšuje a to zejména v unifikaci vzhledu nově vznikajících staveb, nesmyslnými nařízeními v rozhodnutích a zjevným používáním odlišného přístupu k jednotlivým žadatelům.

Pro rok 2008 se nám podařilo získat granty na již zmiňovaný dřevěný kříž na Romanově (35.000 nadace Via) a barokní kapličku sv. Václava u obce Kokořín (Nadace Občanského fóra 50.000). Práce na těchto dvou památkách byly zahájeny již v dubnu, kdy za pomoci p. Svatopluka Gabriela došlo k úpravě okolí kapličky na Kokoříně, v květnu dodal p. Kamil Veselý do dílny ak. soch. p. Petra Císařovského plech na výrobu siluety Ježíše Krista, který byl následně pozinkován a dopraven zpět k Petrovi Císařovskému.Započaly zednické práce na kapličce sv. Václava. V červnu zednický mistr p.Mareček dal kapličce sv. Václava novou fasádu dle zaměření a dispozic ak. mal. Aleše Krejči. Restaurátorka a ak. mal. Vendulka Císařovská pracovala na vyobrazení Krista na plechu pro kříž na Romanově a sv. Václava pro kapli na Kokoříně pro kterou jsme zvolili výmalbu na desku cembrit pro pozdější osazení. V letních měsících byly vykopány základy kříže na Romanově, jehož vztyčení a výroby se ujal p. Jáchym Hanauer.

Měly také probíhat pokrývačské práce na kapličce na Kokoříně, ale bohužel dohodnutý pokrývač ze Mšena přes příslib práce oddaloval. Kříž na Romanově byl vztyčen, osazen siluetou Krista a slavnostně vysvěcen 26. srpna mšenským farářem p. Bohuslavem Bártkem za účasti představitelů města, tisku a veřejnosti. V srpnu došlo k osazení informačního panelu o historii obce Konrádov v blízkosti Konrádovské studánky.

V září byla také za účasti pana faráře Bártka a veřejnosti vysvěcena kaplička v Ráji. Ve spolupráci s městem Mšenem (místostarosta Novák) jsme se prezentovali na výstavě s názvem "Drobné sakrální památky", která se konala na koupališti ve Mšeně. Výstavu jsme podpořili fotografiemi z našich akcí asi 35 ks a informačním panelem o činnosti spolku. V září jsme také chtěli u příležitosti svátku sv. Václava vysvětit kapličku na Kokoříně, což se bohužel díky nespolehlivosti dojednaného pokrývače nepodařilo.

Záchranou nám byla pokrývačská firma Andres, kterou nám doporučila Zuzka Šimonková a také s ní urychlený nástup dojednala. A tak v září došlo k položení pražských prejzů, osazení repliky kříže a nátěru fasády dle barevného řešení ak. mal. Aleše Krejči. Začátkem října byl členy spolku osazen obraz sv. Václava, provedeny úpravy spár a retuše. Pozvánku na vysvěcení jsme vytiskli k datu 26.října. Svěcení proběhlo za účasti pana faráře Jana Juchy a zhruba 30 občanů. Bohužel i za naprostého nezájmu ze strany zástupců obce Kokořín a majitelů pozemku, a to i přesto, že byli pozváni. Na sklonku roku jsme předali oběma nadacím vypracované závěrečné zprávy s vyúčtováním příspěvků. Obě zprávy byly přijaty bez připomínek.

V průběhu celého roku probíhala řada akcí v kostele sv. Jakuba v Bořejově, který si opět vzal pod patronaci rod Šimonků. Spolek Pšovka se již tradičně podílel se spřáteleným sdružením Drobné památky Severních Čech na poměrně bohatém programu. V prostorách kostela se uskutečnilo několik hojně navštívených mší, které sloužil farář Jan Nepomuk Jiřiště. Vrcholem zdárně se vyvíjející revitalizace kostela byla pouť sv. Jakuba, která se uskutečnila v červenci, a také velmi oblíbená akce - předvánoční rozdávání betlémského světla. Kostel v Bořejově se stal také svědkem tradičního benefičního koncertu Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta Václava Mazáčka. Jemu a celému komornímu orchestru patří náš dík za neutuchající dobročinnou činnost ve prospěch kostela v Bořejově. Dík patří i již zmíněnému faráři Jiřištěmu, jehož iniciativa vedla i k dosud probíhající opravě kostelní střechy a také k rekonstrukci varhan, jež by měly opět zaznít letos v létě.

Činnost spolku by se ani tento rok neobešla bez obětavosti jednotlivých členů, kteří spolku věnovali obrovské množství času bez nároku na odměnu. V této souvislosti bych rád poděkoval za činnost členům výboru a p. Svatoplukovi Gabrielovi za bezchybné vedení účetnictví našeho spolku. Panu Alešovi Krejčovi za veškeré grafické práce počínaje pozvánkami na akce v kostele Bořejov, pozvánkami na naše akce, grafickým zpracováním reedice Putování a novoročenkou konče. Panu Pavlovi Žertovi za údržbu a aktualizace naší webové výkladní skříně kterou již shlédlo více než 17.500 návštěvníků.

Samozřejmě dík patří i všem členům spolku, kteří se podíleli na brigádách a realizaci našich akcí. Dík také patří rodinným příslušníkům našich členů, kteří naši činnost podporují.

Výroční zprávu přednesl 16.01. 2009 Josef Paclt za pomoci Kamila Veselého a Jany Šmídové

předseda spolku Josef PacltVýroční zpráva občanského sdružení 2007

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Jako výkonný výbor našeho spolku Vám předkládáme tuto výroční zprávu, která by měla bilancovat uplynulý rok, který by se dal ve své podstatě vyhodnotit jako úspěšný co se týče našich předsevzetí ve vztahu ke spolkové činnosti.

Vraťme se tedy o několik měsíců zpět a podívejme se v rámci malé rekapitulace co se v našem spolku událo.

Počátkem roku se toho příliš mnoho nestalo, protože počasí i přes vcelku mírnou zimu nedovolovalo pokračovat v některých rozpracovaných akcích. Nad Česko republikou se 18.01. přehnal orkán Kiril, který si vybral svou daň i v CHKO Kokořínsko. Mimo jiné v Konrádově jeho řádění nepřežila více než stoletá lípa u studánky za školou a také dva statné smrky v její blízkosti. Při pádu jednoho z nich došlo k poškození studánky na jejíž střechu strom dopadl.

V březnu nečekaně odstoupil dosavadní předseda p.Petr Císařovskýse slovy " Je čas na změnu" a také z funkce archiváře pan Pavel Žert z důvodu nedostatku času. Pan Petr Císařovský se rozhodl v dalších volbách nekandidovat a tudíž si spolek musel zvolit řádnou volbou nové vedení. Jako předseda byl zvolen p.Josef Paclt, jako místopředseda p. Kamil Veselý a jednatelkou pí. Jana Šmídová. Na činnost spolku neměly tyto změny žádný negativní dopad a spolek pokračoval v plnění svých naplánovaných akcí.

V dubnu došlo k znovu vztyčení obrázku Svaté trojice u studánky U Hynků v Konrádově tak, jak zde stával v minulosti. Dřevěnou konstrukci vyrobil pan Vratislav Zelenka stejně, jako ostatní dřevěné panely u našich realizací. Dokončení, osazením dvířek, které zhotovili naši členové p.Vratislav Zelenka dvířka a p.František Šulc kování bylo provedeno v srpnu. Celá akce byla financována ze zdrojů spolku a to zejména z finančních prostředků získaných za čištění říčky Pšovky pro zadavatele Povodí Ohře s.p.

V květnu místní chalupáři z obce Konrádov provedli opravu poničené studánky v Konrádově za školou za což patří dík zejména p.Kýhosovi, Mečířovi, Čánskému a Pacltovi. V tomto měsíci také došlo k zřícení pravé stěny na objektu vodárny v železniční stanici Lhotka u Mělníka, kterou jsme měli v pronájmu. Bohužel se nám nepodařilo za dobu tří let přesvědčit České dráhy aby nám objekty vodárny a skladu odprodali a my jsme mohli realizovat náš záměr jejich opravy. Toto vše vedlo k vypovězení nájemní smlouvy z naší strany a bohužel tím pádem je osud těchto staveb na malebném nádražíčku velmi nejasný. Počátkem května také probíhala jednání s majiteli hradu Kokořín, kterým byl hrad po vleklém restitučním sporu znovu vydán, ohledně opětovné instalace výstavy Zapomenuté Kokořínsko. Bylo nutné znovu nechat udělat veškeré fotografie a po dohodě s p.Špačkem došlo také k jejich laminaci aby pokud možno nedošlo k jejich poškození vzdušnou vlhkostí tak, jak se tomu stalo u fotografií předešlých. Členové spolku se následně podíleli na adjustaci všech panelů a 1.července byla výstava předána majitelům hradu Kokořín.

Pod vedením člena našeho spolku p.Jáchyma Hanauera byla dokončena rekonstrukce kapličky na Blatcích za což mu samozřejmě patří dík a tím byl poskytnutý grant od Libereckého kraje řádně vyčerpán. Kaplička byla počátkem července za účasti veřejnosti vysvěcena panem farářem Jiřištěm.

Po celý rok probíhaly tradiční dnes již pravidelné akce v kostele na Bořejově ve spolupráci s občanským sdružením Drobné památky severních Čech. Za výrazného přispění naší dlouhodobé spolupracovnice paní akademické malířky Vendulky Císařovské došlo k vyzdobení stěn kostela krásnými novými obrazy křížové cesty.Velmi zdařilé repliky starých rámů obrazů zhotovil truhlář pan Petr Vašíček. Křížová cesta byla na sklonku července za velké účasti veřejnosti vysvěcena panem farářem Jiřištěm z Bělé pod Bezdězem. V září jako již tradičně vystoupil v kostele Komorní orchestr Dvořákova kraje pod vedením šéfdirigenta pana Václava Mazáčka. Koncert měl opět velký úspěch a sklidil zasloužený ohlas. Spolek zaslal zřizovateli souboru městu Kralupy nad Vltavou děkovný dopis.Doufáme, že nám orchestr, který hraje bez nároku na finanční odměnu a vybrané vstupné slouží na obnovu kostela, zachová přízeň a setkáme se s ním i v příštích letech. Děkujeme proto všem členům orchestru za záslužnou a prospěšnou činnost.

Na sklonku roku byl projednán patronát nad kostelem v Bořejově. S členkou našeho spolku paní Zuzanou Šimonkovou - Pavlíkovou bylo dohodnuto, že by v budoucnu nad kostelem rodina Šimonků opětovně převzala patronát tak, jak tomu bylo dříve. V roce 2007 patronace spočívala v dodávce dřeva na opravu podvalů a krovu části kostela za což rodině Šimonků patří poděkování.

Na základě usnesení obecního úřadu Blatce v čele se starostkou pí.Mgr.Helenou Laštovkou bylo rozhodnuto, že bude konečně odstraněna nepěkná kovová stavba autobusové čekárny u budovy bývalé školy, dnešního sídla OÚ Blatce a nahrazena stylovou čekárnou používající materiály pro náš kraj typické tedy dřevo a pískovcové štuky. Na výstavbě se podíleli místní chalupáři bez jejichž pomoci by nebylo možné stavbu realizovat. Zejména tak patří dík panu Novákovi, Krejčovi, Holubovi, Gabrielovi a Sadilovi. Náš spolek byl v této souvislosti osloven, zda by nechtěl využít část vývěsní tabule, která vznikla uvnitř stavby k propagaci spolkové činnosti. Samozřejmě jsme možnost uvítali a na základě grafického zpracování akademického malíře Aleše Krejči nechali zhotovit panel s tříjazyčnou prezentací našeho spolku, která měla velký úspěch. Panel byl v čekárně osazen v říjnu.

Vzhledem k tomu, že náš spolek zatím bohužel vykazuje svoji činnost na malé části území, které jsme si vytýčili byl v dubnu rozeslán dopis všem obcím na území CHKO ohledně žádosti zda by ve svém okolí nemohli doporučit nějakou potřebnou aktivitu (kapličku, křížek, studánku), kterou by se náš spolek mohl v budoucnu zabývat. Je smutné, že ze všech Obecních úřadů se nám dostalo pouze dvou odpovědí a to od města Mšena a Vysokého Újezda. Ostatní se ani s odpovědí nenamáhali. Ve stejné věci jsme také oslovili Správu CHKO Kokořínsko jejichž odpověď byla pro nás značným zklamáním. Nenavrhli bohužel víceméně nic co bychom neznali (respektive 2 věci kaple u obce Kokořín a torzo křížku na silnici Mělník - Mšeno).Dále doporučili paní Šestákovou, která poukázala na zanedbané křížky u Nebužel. Tyto máme nafocené a mohou být v budoucnu zařazeny do naší činnosti. Nutno podotknout, že jejich stav určitě není zatím havarijní, což je potěšující.

Musíme si přiznat, že některé z priorit, které byly stanoveny v letech minulých se nám opakovaně nedaří realizovat ale je to zejména z důvodů jejich náročnosti finanční (mostek Ráj, cesta Olešno) ,časových (studánka za Tubožským rybníkem) nebo materiálových (štuky pro studánku U Habešů ve Vojtěchově). I když se v průběhu naší činnosti ukázalo, že patrně není v silách našeho spolku uskutečnit více jak dva větší projekty za rok musíme v následujících letech věnovat více pozornosti získávaní informací o budoucích možných realizacích.

I přes to, že náš spolek neobdržel pro rok 2007 žádný významný grant je nutno konstatovat, že se dobře prezentoval svojí činností v průběhu celého roku a byl i pro svoji činnost dostatečně finančně zabezpečen jak z brigádnické činnosti tak z výnosů publikace "Putování s říčkou Pšovkou". Publikace, kterou napsal člen František Šulc, fotografiemi doplnili členové pan Kamil Veselý a Josef Paclt a graficky upravil člen pan Aleš Krejča, byla velmi úspěšná a za rok vyprodána. Spolek se proto rozhodl pro její znovu vydání v roce 2008.

Na konci roku jsme na doporučení starosty města Mšena požádali o grant Nadace Via na opětovné vztyčení padlého a zničeného dřevěného kříže v obci Romanov. Tento grant jsme získali a tím i finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč. Akci budeme realizovat v roce 2008.

Do našeho programu se také podařilo po dlouhých jednáních s majiteli pozemku zařadit rekonstrukci barokní výklenkové kaple u obce Kokořín. Na tuto akci jsme zpracovali žádost o poskytnutí grantu u nadace Občanského fóra. Na sklonku roku nám byl grant ve výši 50.000 poskytnut a můžeme tedy plánovat opravu této rozměrné kaple. Tyto úspěchy v získávání grantů jednoznačně hovoří o tom, že naše činnost je vnímána jako pozitivní nejen nadacemi ale i zástupci jednotlivých obcí a návštěvníky Kokořínska. Poskytnuté granty jsou příslibem pro úspěšný rok 2008.

Děkujeme tedy všem kteří podpořili a podporují naši činnost, všem kterým je naše myšlenka blízká a pomáhají nám v naší spolkové činnosti.Děkujeme paní Kašparové provozovatelce hospody Pod Houskou za poskytnutí útočiště pro naše pravidelné schůze a vzornou obsluhu.

Chceme také poděkovat všem členům našeho spolku za jejich činnost, neutuchající podporu, účast na brigádách a snahu o dobré jméno spolku.Vážíme si Vaší spolupráce a jsme rádi, že za dobu od našeho založení, což za 5 dnů bude 5 let můžeme bez uzardění říci, že Vaše práce pro Kokořínsko je opravdu vidět. Jako výbor spolku bychom rádi jmenovitě poděkovali panu Svatoplukovi Gabrielovi za řádné vedení účetnictví spolku, panu Vratislavovi Zelenkovi za veškerou dřevovýrobu, panu Milanovi Javanskému za navázání nám velmi přínosné spolupráce s Povodím Ohře, panu Pavlovi Žertovi za vedení internetových stránek, panu Alešovi Krejčovi za grafické úpravy našich tiskovin, paní Janě Šmídové za podporu naší grantové politiky a zápisy ze všech schůzí, paní Vendulce Císařovské a Petrovi Císařovskému za uměleckou spolupráci, paní Jindřišce Gabrielové za prohlubování spolupráce s hradem Kokořín a v neposlední řadě panu Kamilovi Veselému za organizační činnost a pomoc při instalaci výstavy na hradě Kokořín.

Výroční zprávu přednesl 26.01. 2008

předseda spolku Josef PacltVýroční zpráva občanského sdružení 2006

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Vážení přátelé, dámy a pánové, milí hosté,

Valná hromada spolku zvolila vedení – předseda Petr Císařovský, místopředsedové Josef Pactl mladší a Jana Šmídová, hospodář Svatopluk Gabriel, archivář Pavel Žert

Před čtyřmi lety jsme společně založili okrašlovací spolek Kokořínska - Pšovka. Během následujícího období jsme společnými silami realizovali větší část plánů a priorit které jsme si předsevzali. Něco se povedlo více, něco méně. Ale podstatné je to, že nikomu z nás není lhostejný svět ve kterém žijeme a který potřebuje naši péči.

A nyní k tomu, čeho jsme za uplynulý rok dosáhli.

Rekonstruovaná studánka v Boudecké rokli u Vojtěchova byla za účasti předsedy spolku p. P. Císařovského a člena spolku p. M. Javanského slavnostně předána do rukou ředitele ZŠ p. M. Němce za přítomnosti zástupců regionálního tisku a členů pedagogického sboru ZŠ Seifertova v Mělníku. Studánka byla též - jako ostatní námi opravené studánky a prameny - opatřena infopanelem.

Pod odborným dohledem místopředsedy spolku p. J. Paclta byla provedena rekonstrukce studánky v Konrádově.

V květnu loňského roku byl instalován reklamní poutač na internetové stránky spolku na pronajaté budově bývalého vodojemu pro parní lokomotivy ve stanici Lhotka u Mělníka transparent dodal p. ing.Žert, potisk p.Veselý, který se také s p. Pacltem podíleli na jeho vyvěšení. Došlo také k znovu opravení výklenku kříže " Žlutý kámen" na Dolní Housce. Tentokráte byl výklenek vyštukován kvalitní sanační omítkou.Práce provedl p. Mareček z Dolní Zimoře. Práce v hodnotě cca 5.500 Kč byly po odhlasování provedeny na náklady spolku.

Členové spolku pod vedením p. M. Javanského prováděli na sklonku roku čištění řeky Pšovky v délce cca 500m. Práce pro státní podnik Povodí Ohře a.s. probíhali poblíž skalního útvaru známého pod názvem Pokličky.

Členka spolku pí. K.Willigová upozornila příslušné orgány na neutěšený stav rybníka ve Střezivojicích. Jejím přičiněním došlo k odbahnění a následnému vyhloubení této vodní plochy při kterém byl odkryt velmi silný pramen.

Na samém sklonku roku se podařilo dokončit a vydat rozpracovanou publikaci člena spolku p. Fr. Šulce ,, Putování s říčkou Pšovkou Kokořínskem,"kterou v grafické úpravě p. A. Krejči vyzdobili barevnými fotografiemi pánové K.Veselý a J.Paclt.

V září loňského roku došlo k ukončení úspěšné výstavy " Zapomenuté Kokořínsko", která našla své místo ve sklepeních hradu Kokořín od roku 2005. Demontáž a uskladnění výstavních panelů provedli členové spolku p.Veselý a p.Paclt. Po obnovení fotokopií by bylo možné výstavu propůjčit buď znovu na hrad Kokořín nebo jinému zájemci, který fotografie uhradí.

Tolik z činnosti spolku týkající se studánek a dalších vodních zdrojů, jakož i o publikační aktivitě.

Nyní se zastavme u spolkové činnosti, která se zabývá opravou a rekonstrukcemi kaplí a dalších drobných sakrálních staveb v krajině.

Člen spolku p. J.Hannauer nechal rekonstruovat v r. 1998 zhroucenou kapličku Panny Marie v Ráji. Práce byly provedeny díky velkorysé pomoci sponzorů. Na kapli přispěli Nadace Preciosa, p. J. Hannauer a klub Radost FX. Výklenkovou lunetu namalovala, sochu Panny Marie zrestaurovala a opatřila polychromií pí. V.Císařovská.

Vzhledem k úspěšnému grantovému řízení u Nadace OF mohl spolek přistoupit k opravě značně zchátralé, zato mnoha mýty a legendami obestřené kapli sv. Jiří na Hradsku. Také tato práce se neobešla bez obětavé pomoci jak členů spolku, tak řemeslníků, kteří pomohli tu darovaným materiálem, jindy prací zdarma. Bez nich a bez mnoha nehonorovaných hodin bychom s finanční pomocí Nadace OF nevystačili. Nástěnný obraz s vyobrazením sv. Jiří v souboji s drakem namalovala ak. mal. pí.V.Císařovská.

Jako třetí rekonstrukci drobné sakrální stavby vybral tohoto roku spolek kapli sv. Trojice v Blatcích. Práce vede p. J. Hannauer. Vzhledem k možnosti čerpání grantu v následujícím roce a pro nepřízeň počasí byla další činnost přerušena a odložena na jarní období.

Výroční zprávu přednesl 26.1. 2007

předseda spolku Pšovka Petr CísařovskýVýroční zpráva občanského sdružení 2005

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Spolek byl založen na sklonku roku 2002 a registrován u ministerstva vnitra 31. ledna 2003 po číslem VS II – 1-52592/03 – R, IČO 26615444 a ve své činnosti se řídí schválenými stanovami

Valná hromada spolku zvolila vedení – předseda Petr Císařovský, místopředsedové Josef Pactl mladší a Jana Šmídová, hospodář Svatopluk Gabriel, archivář Pavel Žert

Spolek zřídil účet u České spořitelny a navázal kontakty s příslušnými orgány státní správy a samosprávy včetně CHKO Kokořínsko. Spolku se jedná zejména o možnost účasti na správních řízeních jako jsou územní plány, územní rozhodnutí a stavební povolení na nově vznikající stavby v rámci CHKO. Chceme zejména ovlivňovat rozhodování státní správy a samosprávy ve vztahu k výjimečnosti dané lokality. V této souvislosti jsme se účastnili několika řízení vedených Správou CHKO. Bohužel musíme konstatovat, že Správa CHKO je jediným orgánem státní správy, který naše sdružení akceptoval jako partnera. Ostatní obeslané orgány s námi nekomunikují a budeme je muset znovu důsledně upozornit, že tato komunikace vyplývá ze zákona.

Člen spolku, akademický malíř Aleš Krejča vypracoval logo, jímž se spolek nyní prezentuje.

Člen spolku Kamil Veselý byl pověřen kontaktem a spoluprací na projektu Kokořínsko - Místo pro celoroční zdravou a aktivní dovolenou. Do projektu jsme se zařadili jako strategický a realizační partner. Spolek Pšovka kromě stávajících iniciativ navrhuje propagaci regionu formou výstav a dalších společenských aktivit, zkvalitnění dokumentace turistického značení, dořešení systému odpadového hospodářství (třídění odpadu) a dopravní obslužnosti v rámci CHKO a dokumentaci a ochranu památných stromů a dalších přírodních památek.

Spolek zřídil a registroval internetovou doménu a zavedl internetové stránkywww.psovka.cz , které pravidelně doplňuje a aktualizuje

Během své dosavadní existence členové spolku rekonstruovali vzácný kříž z roku 1776 v lokalitě „pod Houskou“, renovovali zcela zničený adorační křížek u mlýna Mlčeň , uspořádali výstavu archivních pohlednic a dokumentů Zaniklé Kokořínsko na hradě Houska a posléze v restaurantu V Ráji, vyčistili řadu studánek na území CHKO Kokořínsko a připravují k vydání publikaci „Putování s říčkou Pšovkou“.

V součinnosti s ing. Jiřím Rohlíkem spolek spolupracoval na tvorbě nových turistických map regionu Kokořínska.

Spolek se úspěšně zúčastnil grantového řízení Nadace Občanského fóra v sekci opomíjené památky s cílem zrekonstruovat vzácnou barokní trojbokou tzv. Luňákovu kapli v katastru obce Houska. Spolek grant (ve výši 50 tisíc korun v říjnu roku 2003) obdržel.

Spolek Pšovka navázal úzkou kooperaci se spolkem Drobné památky severních Čech, s nímž nyní pracuje na rekonstrukci kostela svatého Jakuba a přilehlého německého hřbitova v Bořejově, dále pak na opravách a revitalizaci řady drobných sakrálních památek – křížky, kapličky apod.

Spolek navázal spolupráci s redakcí měsíčníku Mšenské noviny, kde pravidelně publikuje články o své činnosti.

Ke dni 12.12. 2005 měl spolek PŠOVKA - okrašlovací spolek Kokořínska 17 členů.

Výroční zprávu přednesl 12.12. 2005

předseda spolku Pšovka Petr CísařovskýVýroční zpráva občanského sdružení 2004

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Vážení přátelé, dámy a pánové, milí hosté, je to dva roky, co jsme společně založili okrašlovací spolek Kokořínska - PŠOVKA.

Je nesporné, že naše dosavadní činnost přispěla k zachování a zkrášlení mnohých kulturních a přírodních památek. A část našich plánů a záměrů se již začíná úspěšně naplňovat.

Jeden z nejvýznamnějších úkolů, který jsme si v souručenství se spolkem Drobné památky severních Čech, předsevzali, tedy rekultivace a záchrana kostela sv. Jakuba a přilehlého hřbitova v Bořejově, se postupně plní.

Na hřbitově a v kostele proběhly brigády, zaměřené na čištění, úklid a terénní práce.

Členové spolku zajistili ochranu kostelních vitrážových oken drátěným pletivem a v interiéru kostela se spolek zaměřil na rekonstrukci oltáře.

Během své dosavadní existence členové spolku rekonstruovali vzácný kříž z roku 1776 v lokalitě „pod Houskou“, renovovali zcela zničený adorační křížek u mlýna Mlčeň , uspořádali výstavu archivních pohlednic a dokumentů Zaniklé Kokořínsko na hradě Houska a posléze v restaurantu V Ráji, vyčistili řadu studánek na území CHKO Kokořínsko a připravují k vydání publikaci „Putování s říčkou Pšovkou“.

Akademičtí malíři Vendula Císařovská a Aleš Krejča vytvořili oltářní obrazy a akademický sochař, předseda spolku Petr Císařovský rekonstruoval svatostánek a starobylý kovaný svícen. V. Císařovská poté restaurovala nástěnný adorační obraz oběti první světové války.

SV kostele se během roku uskutečnilo několik bohoslužeb a koncertů, které vyvrcholily v červenci vysvěcením oltáře a poutí ke sv. Jakubu. Celá akce proběhla pod patronací faráře Jana Jiřištěho a za účasti vzácných hostí (poslanec S. Karásek) a médií. O slavnosti několikrát referovala mj. Česká televize v nejsledovanějších časech. Ta ostatně v rámci cyklu Náš venkov natočila i dokumentární pořad o regionu Kokořínsko, kde byl propagován i spolek Pšovka. O činnosti spolku se navíc pravidelně zmiňuje i regionální tisk.

Stranou činnosti spolku nezůstávají ani aktivity zaměřené na zachování přírodního dědictví regionu Kokořínska. Byla navázána spolupráce s Lesy ČR, s podnikem Povodí Ohře, nadále spolupracujeme i s vedením CHKO, jmenovitě s ing. Pořízkem. Členové spolku (M. Javanský, F. Šulc, V. Zelenka ) vyčistili a opravili studánky ve Vojtěchově, Planých dolech, v Konrádově uvažuje se o záchraně studánky U Hynka. Otec a syn Pacltovi na vlastní náklady opravili a opatřili plaketou pomníček padlým z první sv. války v Konrádově. Členové spolku M. Javanský a V. Zelenka zajistili u Lesů ČR dřevo pro potřeby spolku. Pod vedením M. Javanského jsme postavili můstek přes říčku Pšovku v lokalitě u "Pokliček". Bylo odpracováno 58 hodin a Lesy ČR za práci zaplatily do spolkové kasy 19 700 Kč.

Za nejvýznamnější spolkovou akci lze považovat celkovou rekonstrukci trojboké Luňákovy kaple u hradu Houska. Akce byla podpořena grantem Nadace Občanského fóra v hodnotě 50 000 Kč. Pod vedením Josefa Paclta ml. byly provedeny veškeré práce - zastřešení, oplechování zednické práce - ve velmi dobré kvalitě, V. Zelenka opatřil kapli dřeveným plotem. V. Císařovská vymalovala tři lunety s náboženskými motivy a P. Císařovský restauroval původní nalezený kříž.

Spolek, jak výše zmíněno, celý rok pokračoval v kooperaci se sdružení Drobné památky Severních Čech. P. Císařovský v tomto rámci vytvořil tři kříže na kamenné podstavce v regionu Libereckého kraje.

Spolek během roku žádal o několik grantů - Nadace VIA, Nadace OF, Liberecký kraj- bohužel ve všech případech neúspěšně. Na mrtvém bodě je také projekt Zahrada, který se původně zdál být pro region přínosným. Dále se nám nepodařilo přesvědčit o formální nevhodnosti stavebních prací v Harasově. Doposud jsme nezískali finanční prostředky na již připravenou knihu Putování krajem Pšovky.

Spolek během roku nastínil řadu priorit své budoucí činnosti, zaměřených zejména na zlepšení informačního systému, opravu a rekonstrukci dalších drobných sakrálních památek.Stranou zájmu nezůstávají ani práce na rekultivaci přírodních lokalit (zejména studánek) a snahy o lepší medializaci činnosti spolku.

Výroční zprávu přednesl 3.12. 2004

předseda spolku Pšovka Petr CísařovskýVýroční zpráva občanského sdružení 2003

PŠOVKA – okrašlovací spolek Kokořínska

Spolek byl založen na sklonku roku 2002 a registrován u ministerstva vnitra 31. ledna 2003 po číslem VS II - 1-52592/03 - R, IČO 26615444 a ve své činnosti se řídí schválenými stanovami.

Valná hromada spolku zvolila vedení - předseda petr Císařovský, místopředsedové Josef Pactl mladší a Jana Šmídová, hospodář Svatopluk Gabriel, archivář Pavel Žert.

Spolek zřídil účet u české spořitelny a navázal kontakty s příslušnými orgány státní správy a samosprávy včetně CHKO Kokořínsko. Spolku se jedná zejména o možnost účasti na správních řízeních jako jsou územní plány, územní rozhodnutí a stavební povolení na nově vznikající stavby v rámci CHKO. Chceme zejména ovlivňovat rozhodování státní správy a samosprávy ve vztahu k výjimečnosti dané lokality. V této souvislosti jsme se účastnili několika řízení vedených Správou CHKO. Bohužel musíme konstatovat, že Správa CHKO je jediným orgánem státní správy který naše sdružení akceptoval jako partnera. Ostatní obeslané orgány s námi nekomunikují a budeme je muset znovu důsledně upozornit, že tato komunikace vyplývá ze zákona.

Člen spolku, akademický malíř Aleš Krejča vypracoval logo , jímž se spolek nyní prezentuje.

Člen spolku Kamil Veselý byl pověřen kontaktem a spoluprací na projektu Kokořínsko- Místo pro celoroční zdravou a aktivní dovolenou. Do projektu jsme se zařadili jako strategický a realizační partner. Spolek Pšovka kromě stávajících iniciativ navrhuje propagaci regionu formou výstav a dalších společenských aktivit, zkvalitnění dokumentace turistického značení, dořešení systému odpadového hospodářství (třídění odpadu) a dopravní obslužnosti v rámci CHKO a dokumentaci a ochranu památných stromů a dalších přírodních památek.

Spolek zřídil a registroval internetovou doménu a zavedl internetové stránky www.psovka.cz které pravidelně doplňuje a aktualizuje.

Během své dosavadní existence členové spolku rekonstruovali vzácný kříž z roku 1776 v lokalitě "pod Houskou", renovovali zcela zničený adorační křížek u mlýna Mlčeň , uspořádali výstavu archivních pohlednic a dokumentů Zaniklé Kokořínsko na hradě Houska a posléze v restaurantu V Ráji, vyčistili řadu studánek na území CHKO Kokořínsko a připravují k vydání publikaci Putování s říčkou Pšovkou.

V součinnosti s ing Jiřím Rohlíkem spolek spolupracoval na tvorbě nových turistických map regionu Kokořínska.

Spolek se úspěšně zúčastnil grantového řízení Nadace Občanského fóra v sekci opomíjené památky s cílem zrekonstruovat vzácnou barokní trojbokou tzv. Luňákovu kapli v katastru obce Houska. Spolek grant (ve výši 50 tisíc korun v říjnu roku 2003) obdržel.

Spolek Pšovka navázal úzkou kooperaci se spolkem Drobné památky severních Čech, s nímž nyní pracuje na rekonstrukci kostela svatého Jakuba a přilehlého německého hřbitova v Bořejově, dále pak na opravách a revitalizaci řady drobných sakrálních památek - křížky, kapličky.

Spolek navázal spolupráci s redakcí měsíčníku Mšenské noviny, kde pravidelně publikuje články o své činnosti.

Ke dni 12.12. 2003 měl spolek Pšovka 16 členů.

Výroční zprávu přednesl 12.12. 2003

předseda spolku Pšovka Petr Císařovský

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(1)
 • Výroční zpráva 2023

  9.4.2024

  Výroční zprávu našeho spolku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  5.12.2023

  Pozvánku na Betlémské světlo naleznete zde

 • Zvonička Konrádov

  23.11.2023

  Závěrečnou restaurátorskou zprávu je možné si přečíst zde

 • Konrádov zvonička

  1.8.2023

  Zdárně byla dokončena oprava zvoničky v Konrádově více naleznete zde

 • Regiony ČT24 - medailonek o Pšovce - okrašlovacím spolku

  19.6.2023

  Regiony ČT24 (klikněte na tento odkaz)

  od 30minuty

Starší »