Český kříž, pod Drnclíkem, rekonstrukce

Český kříž (2012)

Pb040068-mail

Kříž Český s datací 1868 stojí při významné panevropské turistické dálnici E 10, jejíž součástí je také Máchova stezka, je památkou na kterou jsme se již několik let snažili získat finanční příspěvek vzhledem k náročnosti oprav. 

Pšovka - Okrašlovací spolek Kokořínska se zúčastinl v roce 2011 grantového řízení nadace Občanského fóra, kde jsme již několikráte se svými projekty uspěli. Tentokráte jsme se zúčastnili projektem pod názvem "Kříže pro Housku", který v sobě zahrnuje dva kříže a to kříž Český a kříž zvaný Žlutý kámen. V grantovém řízení se nám podařilo uspět, za což děkujeme výběrové radě Nadace OF.

 

 
Postup před obnovu tohoto kříže: 
 • dokumentace stávajícího stavu a získání dotačního příspěvku
 • bagrovací práce na obnovu ouvozové cesty
 • úprava dřevin
 • fotdokumetace pro následný postup obnovy památky

Stav kříže před rekonstrukcí byl značně neutěšený jak dokládá přiložená fotodokumentace. Pískovec zvolený pro stavbu kříže byl pravděpodobně ne příliš kvalitní a dlouholeté působení eroze se na něm značně podepsalo. Původní záměr spočívající v rozebrání stavby a její následná oprava na kamenické dílně vzal při prvním pokusu za své. Bylo nutné přistoupit k opravě na místě, což si vyžádalo nemalé nároky na čas i dopravu. Původní hlava kříže byla v tak špatném stavu, že musela být vytesána její replika. Novodobý kovaný kříž, který osadil kovář ze Mšena pan Luboš Martínek v osmdesátých letech minulého století byl vyjmut a jemu vrácen.


Zády otočený větší kříž směřuje správně na bývalou cestu ku hradu Houska, a to z Dolní Housky. Jeho stav byl ovšem neutěšený. Bylo třeba jej vyspravit a doplnit pískovcové spáry umělým pískovým písovcovým štukem. Nasadit kompletní kříž. Dále svést dnešní cestu na původní do ouvozu. Veškeré přípravné práce provedl náš spolek již dne 07.11.2009. Turistické značení byla přemalována na nejbližší strom. Financování obnovy jsme zajistili z grantových řízení, našich fondů a případných dobrovolných příspěvků veřejnosti.

Datace je z roku 1868 za hrabat z Kouniců vládnoucím toho času houseckému zboží. Historické prameny však mlčí o její historii tohoto kříže zvaného "Český", proto žádáme o jakékoli informace.

POPIS STAVU PŘED REKOSTRUKCÍ - Povrch kamene je pokryt černou krustou, mechy, lišejníky a zbytky barvy. Pomník je doslova rozpadlý na mnoho kusů, místy chybí části kamene a profilace. Jeho stav lze považovat za vážný.

POSTUP PRÁCE - Z povrchu kamene se nejprve odstraní silné vrstvy nánosů různorodého znečištění. Větší vrstvy nečistot se odstraní mechanicky, pomocí sochařských špachtlí a kartáčů z umělého vlákna. Na dočištění se použije regulovaná tlaková voda. Zčernalé povlaky a usazeniny se sejmou pomocí čisticí pasty. Proces čištění bude podle potřeby opakován. Použitím čistící pasty dojde k zesvětlení povrchu kamene a zvýšení jeho prodyšnosti. Pomník se rozloží a jednotlivé díly, které se opět sestaví a propojí nerezovou armaturou. Trhliny v kameni se zajistí minerální injektážní směsí. Chybějící části se doplní umělým kamenem s anorganickými pigmenty. Struktura a barevnost doplňovaného materiálu se přizpůsobí původnímu kameni. Speciálními prostředky také bude kámen zpevněn. Na doplněných částech se provede lokální, lazurní, barevná retuš, aby se eliminovaly barevné rozdíly. Kámen se ošetří sanačním roztokem pro likvidaci biologických nečistot. Povrch kamene se na závěr opatří hydrofobní impregnací, který zabrání pronikání srážkové vody do kamene. Část prací proběhne v dílně a jemnější práce se provedou na místě osazení. Nový kovaný kříž bude následně osazen do připraveného otvoru a taktéž svaté obrázky budou adjustovány do původních nik. Úpravu okolí a osazení lavičky provedou členové spolku.

HISTORIE KŘÍŽKU - 

Kříž Český s datací 1868 byl postaven Franzem a Elizabeth Luňákovými z Housky číslo 13 jak je uvedeno ve spodní části podstavce. Pravděpodobný text:

Am fromm Sinn errichtet von Franz u. Elizabeth Luniak Hauska No.13

Za zbožným účelem (Ze zbožnosti) postaven od Františka a Elišky Luňákových Houska č.p.13

Franz Luniak se narodil 19.11.1827 jako syn domkáře v Housce č.p. 13, Franze Luniaka a Magdaleny, dcery Josefa Seligera, který byl domkářem v Housce č. p.13 aza manželku měl Elisabeth Seligerovou z Housky č. p. 13., jeho dědečkem byl  Franz Luniak domkář z Housky č.p. 57, který měl za manželku Magdalenu Bruchovou (Bruchin) z Blatců č. p. 13.

Franz Luniak (*1827) si vzal dne 18.2.1851 za ženu Elisabeth Liebschin narozenou 23.5.1829 v Housce č.p. 5, která byla dcerou velkodomkáře Josefa Liebsche a jeho tehdy již zemřelé manželky Anny Habichové z Kruhu č. p. 7 . Dědeček z otcovy strany byl Ignatz Liebsche, výminkář v Housce č. p. 5 s manželkou Elisabeth, rozenou Reimerovou z Housky č. p. 23. Dědeček z matčiny strany byl domkář Franz Habich z Kruhu č. p. 7 s manželkou Elisabeth, rozenou Kirpalovou z Kruhu č. p. 8.

gh

V matrice je také uvedeno, že novomanželům z důvodu nezletilosti (hranice byla tehdy 24 let) museli souhlas se sňatkem udělit oba otci. Důvodem sňatku bylo nepochybně narození syna Josefa 22.listopadu téhož roku.

Název Český kříž vychází pravděpodobně z českého původu Franze Luniaka (František Luňák). I když vlastníkem zámku Houska byl v době stavby kříže starý český rod Kouniců (Vincent Karel Kounic s manželkou Alžbětou Thun-Hohenstein, kteří své potomky vedli k němčině) žila na Housce a okolí velká německá komunita, úředním jazykem byl němčina a tak není divu, že byl zvolen i německý jazyk pro nápisy na těle kříže.

 

Nápis na těle kříže:

 

Jesus der sein Blut und Leben               Ježíš, který svou krev a život

für uns Sünder hingegeben?                        pro nás hříšníky obětoval

Jesus soll ein Vorbild sein                                Ježíš má být příkladem,

wie er liebte sollst du lieben       jak on [miloval], tak máš ty milovat,

Gott und deinen Nächsten lieben       Boha a svého bližního milovat

...   dulden und verzeihen                              ....    snášet a odpouštět

Chybějící slovo bude asi mít v základ ve slově dobro - wohl, jehož písmena lze na začátku rozpoznati. Pak by slovo mohlo být například wohltätig - působiti dobro, dobro činit

A. Z.G. E. G.

Alles zur grösserer Ehre Gottes -  Vše k větší slávě Boží

Nový kovaný kříž podle historických studií ztvárnil akademický sochař Petr Císařovský. Pro lůžka kříže jsme po konzultacích s místním farářem panem Janem Nepomukem Jiřištěm zvolili obrázky českých světců sv. Prokopa v čele, sv. Anežky České a sv. Zdislavy z Lemberka na bocích, které ztvárnila akademická malířka a restaurátorka Vendulka Císařovská. Kamenické práce včetně nové hlavy provedl kamenosochař a restaurátor M. Kroupa.

Na identifikaci textu se podíleli J. Pařez, J. Paclt, P. Hošmánek

a J. N. Jiřiště

Dne 28.06.2013 byl u Českého kříže osazen informační panel.

Dne 04.07.2013 proběhlo slavnostní vysvěcení Českého kříže panem děkanem Janem Nepomukem Jiřištěm za účasti starostky obce paní Jindřišky Gabrielové - Peprné a veřejnosti. Fotografie z příprav a svěcení naleznete v galerii. 

Foto


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

----slider---

slider slider slider slider slider slider

Hrad Kokořín

Čap

Belsko

Kokořínsko

Housecké vrchy

int(2)
 • Květná neděle

  27.3.2023

  Pozvánku naleznete zde

 • Časopis Venkov a styl

  6.3.2023

  Článek o našem spolku si můžete přečíst zde

 • Výroční zpráva

  4.3.2023

  Výroční zprávu za rok 2022 naleznete zde.

 • Novoročenka

  19.12.2022

  Novoročenku naleznete zde

 • Betlémské světlo na Bořejově

  11.12.2022

  Pozvánku naleznete zde

« Novější | Starší »